Checklist en hyperlinks ...

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen. Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.

Een maandelijkse afspraak
Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-news DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.
Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand juni 2019 werd gepubliceerd: eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad; vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.

2019/06/26
6 JUNI 2019. - Wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, bl. 65569.

2019/06/20
28 MEI 2019. - Koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, bl. 63597.

2019/06/20
28 MEI 2019. - Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden wat de belasting over de toegevoegde waarde, bl.

2019/06/19
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, bl. 62043.

2019/06/18
28 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, bl. 61771.

2019/06/17
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 mei 2019 tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen, bl. 61512.

2019/06/14

26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2019 bl. 61163

26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2019, bl. 61190.

26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2019, bl. 61203.

6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, bl. 61233.

2019/06/11

27 MEI 2019. - Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, bl. 60352.
      Tags

      • Belgische staatblad
      • FOD Financiën