Voorstel Commissie: meer transparantie en minder bureaucratie voor bedrijven om het ondernemingsklimaat in de EU te verbeteren

De Europese Commissie heeft op 27 maart 2023 een voorstel voor een richtlijn aangenomen die het voor bedrijven gemakkelijker maakt om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het EU-vennootschapsrecht uit te breiden. Het voorstel heeft tot doel de grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven te vergemakkelijken en de transparantie en het vertrouwen van het bedrijfsleven te vergroten door meer informatie over bedrijven op EU-niveau openbaar te maken. Het zal ook de bureaucratie voor grensoverschrijdende bedrijven verminderen en ongeveer 437 miljoen euro aan administratieve lasten per jaar besparen dankzij een EU-bedrijfscertificaat of de toepassing van het “eenmaligheidsbeginsel”. Het voorstel zal bijdragen tot de verdere digitalisering van de interne markt en zal bedrijven, met name het mkb, helpen om zaken te doen in de EU.

Achtergrond

Bedrijven staan centraal in de interne markt. Door hun activiteiten en investeringen, ook op grensoverschrijdende basis, spelen zij een cruciale rol bij het bevorderen van de economische welvaart en het concurrentievermogen van de EU en bij het verwezenlijken van de dubbele transitie van de EU naar een duurzame en digitale economie. Daartoe hebben bedrijven een voorspelbaar rechtskader nodig dat bevorderlijk is voor groei en aangepast is aan de nieuwe economische en sociale uitdagingen in een steeds digitaler wordende wereld. De voorgestelde maatregelen zullen van toepassing zijn op ongeveer 16 miljoen kapitaalvennootschappen en 2 miljoen partnerschappen in de EU.

Het voorstel vormt de tweede stap van de digitalisering van het EU-vennootschapsrecht. De digitaliseringsrichtlijn (EU) 2019/1151 van 2019 heeft ervoor gezorgd dat vennootschapsrechtelijke procedures online kunnen worden uitgevoerd, en met name dat bedrijven online kunnen worden opgericht. Dit voorstel vormt een aanvulling op die richtlijn. Het heeft tot doel de beschikbaarheid van bedrijfsinformatie te vergroten, met name op EU-niveau, en administratieve belemmeringen weg te nemen wanneer bedrijven en autoriteiten dergelijke informatie gebruiken in grensoverschrijdende situaties. In het algemeen bevordert het voorstel “standaard digitale” oplossingen bij de toegang tot of het gebruik van bedrijfsinformatie in interacties tussen bedrijven en ondernemingsregisters of autoriteiten. Het voorstel zal ook voortbouwen op het gebruik van vertrouwensdiensten en ervoor zorgen dat oplossingen zoals het EU-bedrijfscertificaat compatibel zijn met de komende Europese portemonnee voor digitale identiteit.

Het voorstel zal bijdragen tot de digitaliseringsdoelstellingen in de mededelingen Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium en Digitalisering van justitie in de Europese Unie - Een instrumentarium met mogelijkheden en zal de grensoverschrijdende expansie van het mkb vergemakkelijken conform de mededelingen Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020 en Een kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa.

Zoals aangekondigd in het Werkprogramma van de Commissie voor 2023 is dit voorstel een van de belangrijkste acties in het kader van de politieke prioriteit “Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk”.


Minder bureaucratie en administratieve lasten

Om de bureaucratie te verminderen en de administratieve lasten voor grensoverschrijdende bedrijven te verlichten, wordt onder meer het volgende voorgesteld:

 • toepassing van het “eenmaligheidsbeginsel”, zodat bedrijven niet opnieuw informatie hoeven in te dienen wanneer zij in een andere lidstaat een bijkantoor of een bedrijf oprichten. Relevante informatie kan worden uitgewisseld via het systeem van gekoppelde registers (BRIS);
 • een EU-bedrijfscertificaat met basisinformatie over bedrijven, dat gratis beschikbaar zal zijn in alle EU-talen;
 • een meertalig standaardmodel voor een digitale EU-volmacht, die een persoon machtigt om het bedrijf in een andere lidstaat te vertegenwoordigen;
 • afschaffing van formaliteiten voor bedrijfsdocumenten, zoals de noodzaak van een apostille of een gewaarmerkte vertaling.


Meer transparantie en vertrouwen in grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten

Met het voorstel worden de bestaande EU-regels voor bedrijven (Richtlijn (EU) 2017/1132) geactualiseerd om ze aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen en om de groei en het concurrentievermogen op de interne markt te stimuleren.

Met het oog op meer transparantie en vertrouwen in de bedrijven hebben de voorgestelde regels tot doel:

 • ervoor te zorgen dat belangrijke informatie over bedrijven (bv. over partnerschappen en concerns) met name op EU-niveau openbaar beschikbaar is via BRIS;
 • het zoeken naar informatie over bedrijven in de EU te vergemakkelijken door het mogelijk te maken te zoeken via BRIS en tegelijkertijd via twee andere EU-systemen die nationale registers van uiteindelijk begunstigden en insolventieregisters met elkaar verbinden;
 • ervoor te zorgen dat bedrijfsgegevens in ondernemingsregisters accuraat, betrouwbaar en actueel zijn, bijvoorbeeld door te voorzien in controles van bedrijfsinformatie voordat deze in alle lidstaten in ondernemingsregisters wordt opgenomen.

Volgende stappen

Het voorstel zal nu worden besproken in het Europees Parlement en de Raad. Voorgesteld wordt dat de lidstaten, zodra de richtlijn is aangenomen, twee jaar tijd hebben om deze in nationaal recht om te zetten.


Meer informatie

 • Vragen en antwoorden - Voorstel van de Commissie voor een richtlijn om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het EU-vennootschapsrecht uit te breiden
 • Webpagina - Vennootschapsrecht en corporate governance
 • Voorstel voor een richtlijn inzake verdere uitbreiding en verbetering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht
 • Bijlage - Voorstel voor een richtlijn inzake verdere uitbreiding en verbetering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

Mots clés