Het belang van het kind - Nieuwe verplichte toelichting in de EOT-overeenkomst

Vanaf 8 april 2024 moet de EOT-overeenkomst een nieuwe vermelding bevatten, waarbij ouders moeten aangeven op welke wijze rekening gehouden is met het belang van hun minderjarig(e) kind(eren).

HET BELANG VAN HET KIND - NIEUWE VERPLICHTE TOELICHTING IN DE EOT-OVEREENKOMST

De wetgever voert met ingang van 8 april 2024 een nieuwe verplichte vermelding in de EOT-overeenkomst in, waarbij ouders moeten aangeven op welke wijze rekening gehouden is met het belang van hun minderjarig(e) kind(eren).

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), waarbij (ex-)echtgenoten samen tot een overeenkomst komen over de echtscheiding en alle gevolgen ervan, moeten zij onder meer ook tot een volledige regeling komen over hun kinderen: over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de financiële regeling voor de kinderen.

De wetgever verplichtte ouders voor wat betreft de eventuele onderhoudsbijdrage reeds om het bedrag van deze onderhoudsbijdrage in het licht van een aantal wettelijke parameters te rechtvaardigen.

Met de wet van 27 maart 2024 wordt in artikel 1288 Ger.W. een nieuwe verplichte toelichting toegevoegd, waarbij ouders met minderjarige kinderen in een EOT-overeenkomst moeten aangeven op welke wijze rekening gehouden is met het belang van het kind. De wijziging trad in werking op 8 april 2024.

Ook indien de overeenkomst via een gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling tot stand kwam, moet dit bemiddelingsakkoord verduidelijken op welke wijze rekening werd gehouden met het belang van het kind. Indien het akkoord deze informatie niet bevat, zal de rechter de partijen vragen hun akkoord op dit punt aan te vullen en wordt de behandeling van het verzoek geschorst tot de partijen het akkoord hebben aangevuld.

De parlementaire voorbereiding vermeldt dat men de ouders (en de bemiddelaar) in staat wil stellen toe te lichten op welke wijze er rekening werd gehouden met het belang van het kind, of de minderjarige al dan niet werd gehoord, op welke wijze(n) de ouders te werk zijn gegaan om te bepalen wat het belang van hun kind was. De wetgever wil op deze manier de belangen van de kinderen centraal stellen bij de bespreking van de gevolgen van hun echtscheiding, wat uiteraard alleen maar toe te juichen is.

Cazimir adviseert u graag over al uw vragen inzake de regeling voor de kinderen bij een relatiebreuk. Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen.


Mots clés

Articles recommandés

Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: het restlegaat

Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: Alternatieven voor het ontnemen van het ouderlijk beheersrecht van de ex-partner

Praktische aandachtspunten bij echtscheiding: erfrecht van de echtgeno(o)t(e) tijdens de echtscheiding