Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad verschillende maatregelen voor om misbruiken met het mobiliteitsbudget tegen te gaan en om de administratieve complexiteit die de toegang tot en het gebruik van het mobiliteitsbudget afremt, te verminderen.

Op 29 november 2022 brachten de Raden twee adviezen uit die een aanvulling op het genoemde advies vormen.


> CRB 2022-3050 Het luik mobiliteitsbudget van een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen

> CRB 2022-3051 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de berekening van het mobiliteitsbudget

Om misbruiken tegen te gaan, stelden de Raden in hun advies dd. 28 september 2021 o.a. de invoering voor van een minimum- en een maximumbedrag (3000 euro en 16;000 euro) waartussen de waarde van het mobiliteitsbudget volgens hen zou moeten liggen. Deze minimum- en maximumbedragen werden overgenomen in artikel 12, §4 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget. In hun advies “Het luik mobiliteitsbudget van een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen” dd. 29 november 2022 preciseren de Raden volgens welke frequentie in hun ogen zou moeten worden nagegaan of het mobiliteitsbudget binnen de minimum- en maximumgrenzen ligt die worden voorgeschreven in het voornoemde artikel. Ook vragen ze in dit advies dat in de mogelijkheid wordt voorzien om op de niet-geïndexeerde minimum- en maximumbedragen een indexmechanisme toe te passen dat de afgevlakte gezondheidsindex volgt.

Om de administratieve complexiteit te verminderen, stelden de Raden in hun advies van 28 september 2021 onder andere voor om te voorzien in een forfaitaire berekening van (de bestedingen in pijler 1 van) het mobiliteitsbudget en vroegen ze om bij de uitwerking van de berekeningsformules betrokken te worden. In hun advies “Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de berekening van het mobiliteitsbudget” dd. 29 november 2022 formuleren de Raden algemene en specifieke artikelsgewijze opmerkingen bij het ontwerp van koninklijk besluit dat formules voorschrijft voor de berekening van (de bestedingen in pijler 1 van) het mobiliteitsbudget. Ook brengen ze een aantal specifieke vragen naar voren betreffende de inhoud van de website https://mobiliteitsbudget.be/nl.

Bron : Central Raad voor het bedrijfsleven, november 2022

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België