Nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van Franse woningen

Sinds 1 januari 2023 moeten alle eigenaars van Franse woningen welbepaalde informatie over de bewoning van hun woning(en) aangeven bij de Franse administratie.

Wie?

Deze nieuwe aangifteplicht geldt voor alle eigenaars van Franse onroerende goederen bestemd voor bewoning, ongeacht of zij Franse inwoners zijn of niet: volle eigenaars en (ingeval van gesplitste eigendom) vruchtgebruikers, onverdeelde eigenaars, natuurlijke personen en rechtspersonen (waaronder bijvoorbeeld SCI’s (sociétés civiles immobilières)). Aandeelhouders van SCI’s die Franse woningen aanhouden zijn aldus niet zelf gehouden tot het indienen van de aangifte.

Wanneer?

De aangifte moet uiterlijk op 30 juni 2023 gebeuren. Na de aangifte zal enkel een nieuwe aangifte ingediend moeten worden ingeval van wijziging van de situatie.

Hoe?

De aangifte wordt ingediend via het online profiel van de belastingplichtige de website van de Franse belastingadministratie (www.impots.gouv.fr), via « votre espace particulier », rubriek “Biens immobiliers” > “Déclaration d’occupation” voor vastgoed aangehouden door particulieren en via « votre espace professionnel » voor vastgoed aangehouden door rechtspersonen. Eigenaars die nog geen toegang hebben tot hun online profiel, dienen de aanmaak van dat profiel aan te vragen bij de Franse belastingadministratie. De numéro fiscal die nodig zal zijn voor de identificatie, staat in principe vermeld op de aanslagbiljetten van de taxe d’habitation, taxe foncière, …

Welke informatie?

De volgende informatie zal moeten worden meegedeeld:

Waarom?

De nieuwe aangifteplicht werd ingevoerd naar aanleiding van de afschaffing van de taxe d’habitation voor hoofdverblijfplaatsen vanaf 2023. De taks is en blijft echter van toepassing op andere woningen (tweede verblijven, ook al worden deze maar zelden gebruikt, woningen verhuurd aan derden, enz) en het doel van de aangifte is bijgevolg het bepalen voor welke woningen de taxe d’habitation of leegstandsheffing verschuldigd blijft.

Sanctie?

Bij gebrek aan aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte, kan een boete van € 150 per pand worden opgelegd.

  • Modaliteiten van de bewoning (voor eigen gebruik of door derden)
  • De aard van de bewoning (hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, verhuurde woning, gratis ter beschikking gesteld goed, leegstaand goed)
  • De identiteit van de bewoners
  • De periode van de bewoning vanaf 1 januari 2023 (bij seizoensverhuur: het begin van de verhuurperiode en informatie over het beheer van het goed)
  • Optioneel: de maandelijkse huurprijs (excl. kosten)
Bron : Tiberghien Advocaten, nieuws, 11 april 2023

Mots clés

Articles recommandés

MyMinfin, meer mogelijkheden dan u denkt

PB aangifte : welke indieningstermijn voor belastingplichtigen met een juridische constructie ?