Aanpassing toepassingsgebied van de flexi-jobs


De Ministerraad van 9 februari 2024 keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het toepassingsgebied van de flexi-jobs aanpassen.

De flexi-jobregeling wordt uitgebreid naar drie sectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen: de Vlaamse kinderopvang, het onderwijs en de publieke sport- en cultuursector in Vlaanderen.

Volgende (deel)sectoren worden uitgesloten uit het toepassingsgebied in navolging van collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten op het niveau van het paritair com. ité: landbouw (p.c. 144), tuinbouw (p.c. 145), met uitzondering van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen, de dienstboden binnen het p.c. 323.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron : Ministerraad van 9 februari 2024

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)