Afschaffing van het ‘non dom-regime’ in het Verenigd Koninkrijk. What’s next?

In het Verenigd Koninkrijk kondigt men aan met ingang van 6 april 2025 de speciale belastingstatus voor ‘niet-gedomicilieerde personen’ af te schaffen, nieuws dat als een bom inslaat! Er wordt een alternatief (zogenaamd eenvoudiger) regime geïntroduceerd, dat slechts van korte duur is.

Op heden kunnen niet-Britse inwoners ervoor kiezen om bij een emigratie naar het Verenigd Koninkrijk onder het zogenaamde ‘non dom-regime’ te sorteren en slechts Britse inkomstenbelasting en meerwaardebelasting te betalen op hun inkomsten en winsten verkregen in het Verenigd Koninkrijk, evenals buitenlandse inkomsten die naar het Verenigd Koninkrijk werden overgebracht.

Het nieuwe vierjarige foreign income and gains (‘FIG’) regime dat men wenst te introduceren ter vervanging van voormeld ‘non dom-regime’, zou tot gevolg hebben dat belastingbetalers gedurende vier jaar nadat ze fiscaal inwoner zijn geworden in het Verenigd Koninkrijk onder voorwaarden de keuze kunnen maken om hun Britse inkomsten- en meerwaardebelasting op hun niet-Britse inkomsten te beperken. Ondanks de kortere periode zal dit nieuwe regime aanzienlijk eenvoudiger zijn in zijn toepassing. Buitenlandse inkomsten en winsten zullen niet worden belast in het Verenigd Koninkrijk, zelfs als ze naar het Verenigd Koninkrijk worden gebracht (zogenaamde ‘remittance’), in tegenstelling tot het huidige systeem. Vier jaar na de emigratie naar het Verenigd Koninkrijk eindigt de mogelijkheid om van dit voordelige belastingregime gebruik te kunnen maken.

Aangezien de voorgestelde nieuwe regels in april 2025 zouden worden ingevoerd, worden verschillende overgangsmaatregelen voorzien voor personen die thans van het ‘non dom-regime’ gebruik maken. Zo zullen de personen die vier jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben verbleven, en die vanaf het belastbaar tijdperk 2024/2025 zullen moeten overstappen naar het nieuwe systeem, slechts belastingen verschuldigd zijn op 50% van hun buitenlandse inkomen voor het belastbaar tijdperk 2025/2026. Deze vrijstelling is niet van toepassing op belastbare meerwaarden. Daarnaast voorziet men ook een maatregel die deze personen in staat zal stellen om enerzijds buitenlandse inkomsten en winsten die zij hebben opgebouwd naar het VK te kunnen brengen tegen een (lager) belastingtarief van slechts 12%. Anderzijds hebben zij de mogelijkheid om een (beperkte) step-up te genieten op het vlak van de aanschafwaarde van vermogensbestanddelen, wanneer ze deze op of na 6 april 2025 verkopen.

Het nieuwe regime zal ook invloed hebben op trusts opgericht door zogenaamde ‘niet-gedomicilieerde personen’. Op heden geldt er voor hen een bijzonder belastingregime waarbij de inkomsten en belastbare meerwaarden kunnen worden opgebouwd in de trust zonder dat er Britse inkomstenbelasting en meerwaardebelasting verschuldigd is. Slechts bij de uitkering door de trust worden de Britse belastingplichtigen daarop belast. Onder het nieuwe regime wordt deze bescherming afgeschaft. Een oprichter van een trust die niet langer ervoor kan opteren om belast te worden onder het nieuwe FIG-regime, zal transparant belast worden op de inkomsten en winsten van de trust. Voor belastingbetalers die ervoor kiezen om belast te worden onder het FIG-regime, zullen uitkeringen uit offshore trusts niet onderworpen zijn aan Britse belasting, ongeacht waar de belastingbetaler ze ontvangt. In het kader van trusts zouden de huidige regels van kracht blijven tot 6 april 2025.

Tot slot worden er ook wijzigingen aangekondigd op het vlak van de successierechten. ‘Non dom-genieters’ worden in het Verenigd Koninkrijk thans slechts aan erfbelasting onderworpen indien en in de mate dat er Britse ‘situsgoederen’ vererven. Ook hier wenst men naar een taxatie van het wereldwijd vermogen over te stappen. Huidig voorstel behelst ook dat personen die naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen en die binnen de tien jaar het VK weer verlaten, vanaf hun vertrek nog tien jaar ‘gevolgd’ zullen worden. Overlijden zij binnen deze tienjarige periode, dan zal hun wereldwijd vermogen op grond van het Britse recht alsnog aan Britse erfbelasting onderworpen worden.

Het spreekt voor zich dat we deze materie (waaronder het eigenlijke wetsvoorstel, de aanpassingen eraan etc.) stipt zullen opvolgen en hieromtrent later nogmaals terugkoppelen. Het maakt het Verenigd Koninkrijk op één slag veel minder interessant als emigratie bestemming.

Mots clés

Articles recommandés

May I Have Your Votes Please? De fiscale programma’s van de politieke partijen in een notendop.

Brief aan Eric, Nicolas, Fernand en Alexandre.

Onterfd, wat nu?