Brussel telt 89.045 werkzoekenden eind april 2024 (+2,5%)

Belangrijke verduidelijking rond de stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden bij Actiris: Actiris stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die een leefloon of het equivalent ervan ontvangen. Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met -1,4% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een jaarlijkse daling van het aantal werkzoekenden van -2,3% hebben vastgesteld (in plaats van een stijging van +2,5%).

De werkloosheidsgraad bedraagt 14,7%, een stijging van +0,4% tegenover april 2023. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand april 9.061 personen (6.974 herinschrijvingen en 2.087 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 10.062 personen. Dit komt neer op een daling van het aantal werkzoekenden met 1.001 personen ( -1,1%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 89.045 werkzoekenden zijn 48% vrouw en 52% man.

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...