BTW : Verplichting van het gebruik van gestructureerde elektronische facturen tussen belastingplichtigen

De Ministerraad van 8 december 2023 keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het gebruik van gestructureerde elektronische facturen verplicht.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde om een nagenoeg veralgemeende verplichting in te voeren tot uitreiking van gestructureerde elektronische facturen tussen belastingplichtigen.

De voordelen van elektronische facturering worden enkel maximaal benut wanneer het opstellen, verzenden, ontvangen en verwerken van een factuur volledig kan worden geautomatiseerd en gestructureerde elektronische facturen worden gebruikt die machineleesbaar zijn en automatische en digitale verwerking door de ontvanger mogelijk maken.

Modernisatie

De invoering van een verplichting tot uitreiking van gestructureerde elektronische facturen vormt een eerste aanzet om op langere termijn bepaalde btw-gegevensstromen tussen belastingplichtigen onderling en van belastingplichtigen naar de FOD Financiën te moderniseren, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën die deze gegevensstromen digitaliseren, automatiseren en versnellen. Er wordt een communicatiecampagne voorzien door de FOD Financiën rond de toekomstige inwerkingtreding van elektronische facturering.

Interoperabiliteit

Eén van de eerste doelstellingen is op Belgisch niveau duidelijke afspraken vast te leggen over de verschillende domeinen van interoperabiliteit. Dit voorontwerp creëert het kader waarbinnen deze afspraken verder zullen worden geconcretiseerd. Op die manier worden de omstandigheden gecreëerd waarbinnen elektronische facturering volledig kan doorbreken.

Het voorontwerp zorgt voor de business case die nodig is om betaalbare oplossingen te ontwikkelen: de wettelijke verplichting creëert een grote markt om oplossingen te bouwen.

Ambities

België pleit binnen de EU voor ambitieuze regels rond e-reporting en een spoedige inwerkingtreding ervan.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Bron : Ministerraad van 8 december 2023


Mots clés