Conclusies Europese Raad over energie en economie, 20 oktober 2022

Aangezien Rusland energie als wapen gebruikt, zal de Europese Unie eensgezind haar burgers en bedrijven blijven beschermen en met spoed de nodige maatregelen nemen.

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over het feit dat, in het licht van de huidige crisis, de inspanningen om in de gehele Unie de vraag terug te dringen, de voorzieningszekerheid te waarborgen, rantsoenering te voorkomen en de energieprijzen voor huishoudens en bedrijven te verlagen, moeten worden versneld en opgevoerd, en dat de integriteit van de eengemaakte markt moet worden gehandhaafd.

De Europese Raad roept de Raad en de Commissie op dringend concrete besluiten in te dienen over de volgende aanvullende maatregelen, alsmede over de voorstellen van de Commissie, nadat de gevolgen daarvan werden beoordeeld voor met name bestaande contracten, met inbegrip van het onverlet laten van langetermijncontracten, en waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende energiemixen en nationale omstandigheden:

  • vrijwillige gezamenlijke aankoop van gas, met uitzondering van de bindende bundeling van de vraag voor een volume gelijk aan 15% van de vulbehoeften, volgens de nationale behoeften, en bespoediging van de onderhandelingen met betrouwbare partners met het oog op wederzijds voordelige partnerschappen, waarbij het collectieve marktgewicht van de Unie wordt benut en optimaal gebruik wordt gemaakt van het EU-energieplatform, dat ook openstaat voor de Westelijke Balkan en de drie geassocieerde oostelijke partners;
  • uiterlijk begin 2023 een nieuwe complementaire benchmark die de omstandigheden op de gasmarkt nauwkeuriger weergeeft;
  • een tijdelijke dynamische prijscorridor voor aardgastransacties voor het direct beperken van perioden van buitensporige gasprijzen, rekening houdend met de beschermingsmaatregelen zoals vervat in artikel 23, lid 2, van de ontwerpverordening van de Raad die werd voorgesteld op 18 oktober 2022;
  • een tijdelijk EU-kader dat gericht is op het beperken van de gasprijs voor elektriciteitsopwekking, met inbegrip van een kosten-batenanalyse, zonder wijziging van de merit order, terwijl een verhoogd gasverbruik wordt voorkomen, en waarbij de financierings- en distributiegevolgen en de gevolgen voor stromen naar niet-EU-landen in aanmerking worden genomen;
  • verbeteringen aan de werking van de energiemarkten om de markttransparantie te vergroten, de liquiditeitsstress te verminderen en de factoren die de volatiliteit van de gasprijzen verhogen, weg te nemen, terwijl het behoud van financiële stabiliteit wordt gewaarborgd;
  • versnelde vereenvoudiging van de vergunningsprocedures om de uitrol van hernieuwbare energie en de bijbehorende netten te bespoedigen, met inbegrip van noodmaatregelen op basis van artikel 122 VWEU;
  • energiesolidariteitsmaatregelen bij verstoringen van de gasvoorziening op nationaal, regionaal of Unieniveau, bij gebreke van bilaterale solidariteitsovereenkomsten;
  • meer inspanningen om energie te besparen;
  • mobilisering van relevante instrumenten op nationaal en op EU-niveau. Tegelijkertijd bestaat de onmiddellijke prioriteit erin huishoudens en bedrijven te beschermen, met name de meest kwetsbare in onze samenlevingen. Het is ook van fundamenteel belang dat het mondiale concurrentievermogen van de Unie bewaard blijft. Alle relevante instrumenten op nationaal en EU-niveau moeten worden ingezet om de veerkracht van onze economieën te vergroten, terwijl het mondiale concurrentievermogen van Europa wordt gevrijwaard en het gelijke speelveld en de integriteit van de eengemaakte markt worden gehandhaafd. De Europese Raad is vastbesloten zijn beleidsreacties nauw te coördineren. Hij wijst op het belang van nauwe coördinatie en van gemeenschappelijke oplossingen op Europees niveau, indien nodig, en is vastbesloten onze beleidsdoelstellingen op eensgezinde wijze te verwezenlijken. De Raad blijft de economische ontwikkelingen van dichtbij monitoren en is vastbesloten onze coördinatie te verder te versterken, teneinde te zorgen voor een vastberaden en soepele beleidsrespons.

De Europese Raad herhaalt dat de investeringen in energie-efficiëntie, in toekomstbestendige energie-infrastructuur, met inbegrip van interconnecties en opslag, en in innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie, moeten worden opgevoerd.

De Europese Raad verzoekt de Commissie voort te maken met de werkzaamheden omtrent de structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt, met inbegrip van een effectbeoordeling, en roept op tot verdere vooruitgang om te komen tot een volledige energie-unie met een tweeledig doel, namelijk Europese energiesoevereiniteit en klimaatneutraliteit.

De Europese Raad blijft de kwestie op de voet volgen.

Mots clés

Articles recommandés

Leiderschap van de EU op het gebied van veilige en betrouwbare artificiële intelligentie

Voor een nettonulindustrie : focus op de Europese nu definitieve goedgekeurd verordening

Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid