De belastingdruk op arbeid in België in 2023. De OESO bevestigt ons wereldleiderschap in haar laatste studie!

België onderscheidt zich opnieuw in het laatste rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over belastingen op lonen, door wereldwijd de hoogste fiscale druk op arbeid te hebben. Deze bevinding, die samenvalt met de verkiezingsbeloften van Belgische politieke partijen om deze lasten te verlagen, benadrukt de urgentie van een fiscale hervorming.


Wat zijn de belangrijkste resultaten van het OESO-rapport over de fiscale druk in België?

Het rapport toont aan dat België de zwaarste fiscale last op arbeid heeft onder de lidstaten van de OESO. Voor alleenstaanden zonder kinderen en koppels met dubbel inkomen wordt meer dan de helft van de arbeidskosten opgeslokt door belastingen en sociale bijdragen, met tarieven tot 59% voor hogere inkomens.


Hoe vergelijkt België zich met andere landen?

België staat ver voor op landen zoals Duitsland, waar het belastingtarief voor alleenstaanden met een gemiddeld inkomen 47,9% bedraagt. Het gemiddelde voor de OESO-landen in Europa ligt tussen 41,5% en 46%, afhankelijk van het inkomensniveau. De fiscale druk in België is dus ongeveer een kwart hoger dan die van zijn Europese buren.


Wat zijn de vooruitzichten voor verandering volgens de Belgische politieke partijen?

Alle belangrijke politieke partijen in België omvatten in hun verkiezingsprogramma's maatregelen om de belasting op arbeid te verlagen. De voorstellen variëren van het verhogen van de belastingvrije drempels, het invoeren van meer niet-belaste flexi-jobs, tot meer omvattende fiscale hervormingen die zowel inkomsten uit arbeid als uit kapitaal aanpakken.


Zijn er tekenen van verbetering in vergelijking met voorgaande jaren?

In vergelijking met 2022 is de fiscale druk in België licht gedaald, met een daling van 0,3 procentpunt voor alleenstaanden zonder kind en een gemiddeld inkomen. Deze trend vertegenwoordigt een lichte verbetering, in tegenstelling tot de algemene trend van een toename van de fiscale last die in andere OESO-landen wordt waargenomen.
Het laatste rapport van de OESO werpt licht op een moeilijke realiteit voor werknemers in België, die geconfronteerd worden met een van de hoogste fiscale druk ter wereld. Ondanks tekenen van vooruitgang blijft de noodzaak van een fiscale hervorming duidelijk, zoals blijkt uit de verplichtingen van de politieke partijen. De implementatie van deze hervormingen zal cruciaal zijn om de druk op de werknemers te verlichten en de economische concurrentiepositie van België te verbeteren.

Voor meer details kunt u de OESO-publicatie raadplegen via deze link.

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023