De Raad neemt de richtlijn inzake energie-efficiëntie aan. Het doel ? Het energieverbruik tegen 2030 met 12% te verminderen!

De Raad heeft nieuwe regels aangenomen om het eindenergie­verbruik van de EU tegen 2030 met 11,7% verminderd te hebben. De lidstaten mogen flexibel te werk gaan om dat streefcijfer te halen.

Hoofddoel

De lidstaten moeten het eindverbruik van energie in 2030 gezamenlijk met minstens 11,7% teruggedrongen hebben ten opzichte van het energie­verbruik dat in 2020 voor dat jaar werd voorspeld. Dit komt neer op een bovengrens van 763 miljoen ton olie-equivalent voor het eindenergie­verbruik van de EU, en van 993 miljoen ton olie-equivalent voor het primaire verbruik.

De limiet voor het eindverbruik zal bindend zijn voor de lidstaten als geheel, terwijl het streefcijfer voor primair energieverbruik indicatief zal zijn.
Het eindenergieverbruik is het energieverbruik van de eindgebruikers, terwijl primair energieverbruik ook betrekking heeft op de productie en levering van energie.


Nationale bijdragen en overbrugging

Alle lidstaten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de algemene EU-doelstelling en indicatieve nationale bijdragen en trajecten in hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen opnemen. De ontwerpen van de bijgewerkte plannen moesten in juni 2023 worden ingediend en de definitieve plannen worden in 2024 verwacht.

De berekeningsformule voor de nationale bijdragen in bijlage I bij het voorstel is indicatief, en er kan met 2,5% van worden afgeweken.

De Commissie zal berekenen of met alle bijdragen het streefcijfer van 11,7% wordt gehaald. Zo niet, worden de nationale bijdragen die lager uitvallen dan als ze met de formule waren berekend, gecorrigeerd via het zogenoemde overbruggings­mechanisme.

De formule is onder meer gebaseerd op energie-intensiteit, bbp per hoofd van de bevolking, ontwikkeling van hernieuwbare energie­bronnen en energie­besparings­potentieel.

Energiebesparing

De jaarlijkse energiebesparings­doelstelling voor het eindenergieverbruik zal tussen 2024 en 2030 geleidelijk toenemen. Tijdens die periode moeten de lidstaten het eindenergie­verbruik jaarlijks gemiddeld met 1,49% naar beneden krijgen om zo geleidelijk tot 1,9% te komen op 31 december 2030.

Bij de berekening van het streefcijfer kunnen de lidstaten ook rekening houden met energie­besparingen via beleidsmaatregelen in het kader van de huidige richtlijn energieprestatie van gebouwen, maatregelen uit het EU-emissiehandels­systeem (voor installaties en voor gebouwen en vervoer), en noodmaatregelen op energiegebied.

De overheidssector, het goede voorbeeld

De nieuwe regels bevatten een specifieke verplichting voor de overheids­sector: een jaarlijkse terugdringing van het energieverbruik met 1,9%, met de mogelijkheid het openbaar vervoer en de strijdkrachten buiten beschouwing te laten. Daarnaast moeten de lidstaten jaarlijks minstens 3% van de totale vloeroppervlakte van hun overheids­gebouwen renoveren.


Volgende stappen

De richtlijn is formeel aangenomen. Ze wordt nu bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en treedt 20 dagen later in werking.


Achtergrond

In het voorstel tot herziening van de richtlijn energie-efficiëntie komen, zoals in nog andere voorstellen, de energieaspecten van de EU-klimaattransitie in het kader van Fit for 55 aan bod. De Commissie diende het Fit for 55-pakket op 14 juli 2021 in. Dit pakket moet de EU-wetgeving voor klimaat en energie in overeenstemming brengen met de doelstelling dat de EU in 2050 klimaat­neutraal moet zijn en dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten minste 55% lager moet liggen dan in 1990. Het bestaat uit een reeks met elkaar verbonden voorstellen tot wijziging van bestaande wetgeving of tot invoering van nieuwe initiatieven in verschillende beleidsdomeinen en economische sectoren.

Daarnaast stelde de Commissie op 18 mei 2022 in het kader van het REPowerEU-plan een aantal aanvullende gerichte wijzigingen van de richtlijn energie-efficiëntie voor om rekening te houden met de recente veranderingen in het energie­landschap. Die voorstellen werden meegenomen in de onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement.

De huidige richtlijn energie-efficiëntie is sinds december 2018 van kracht en bevat de doelstelling om zowel het primaire als het eindenergie­verbruik in de hele EU in 2030 met 32,5% te hebben teruggedrongen ten opzichte van het energie­verbruik dat in 2007 voor dat jaar werd voorspeld.


Mots clés

Articles recommandés

Leiderschap van de EU op het gebied van veilige en betrouwbare artificiële intelligentie

Voor een nettonulindustrie : focus op de Europese nu definitieve goedgekeurd verordening

Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid