Geef uw mening over de relatie tussen leefmilieu en gezondheid: openbare raadpleging !

De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten lanceren een openbare raadpleging over het nationale actieplan Leefmilieu-Gezondheid 2023-2029 (NEHAP3). De focus van dit plan ligt op de thema’s klimaatverandering en chemische stoffen. Iedereen kan deelnemen.

Het ontwerp van NEHAP3 kan je hier downloaden.

Wat is NEHAP?

Dat leefmilieu en gezondheid elkaar beïnvloeden, weten we al lang. In 1994 moedigde de WHO Europa (Wereldgezondheidsorganisatie) de lidstaten al aan om nationale actieplannen leefmilieu-gezondheid te ontwikkelen.

In België werd op 10 december 2003 het samenwerkingsakkoord goedgekeurd dat de wettelijke basis vormt voor het NEHAP (National Environment Health Action Plan), en voor de samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in de beleidsdomeinen leefmilieu en gezondheid.

NEHAP3: antwoorden op de uitdagingen van vandaag

Deze derde editie van NEHAP, dat start eind 2023 en loopt tot 2029, richt zich op twee prioritaire thema's: klimaatverandering en chemische stoffen.

- Het eerste thema focust op veerkracht, adaptatie en bestrijding van klimaatverandering,

- Het tweede op de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het leefmilieu.

NEHAP3 biedt zo antwoorden op dringende maatschappelijke uitdagingen. In totaal omvat het NEHAP3 acht verschillende actiegebieden, waarin de interactie tussen leefmilieu en gezondheid centraal staat. De invloed van het leefmilieu op de gezondheid aanpakken is essentieel, net als de invloed van ons gezondheidszorgsysteem op het leefmilieu. Volgens de WHO kan maar liefst 24% van alle sterfgevallen wereldwijd worden toegeschreven aan leefmilieufactoren.

Negen weken om uw mening te geven

De openbare raadpleging over NEHAP3 loopt van 16 augustus tot en met 15 oktober. Dit is een unieke kans om de toekomst van het milieu- en gezondheidsbeleid in België mee te bepalen. Deelname van het publiek is essentieel om ervoor te zorgen dat NEHAP3 de behoeften en wensen van iedereen weerspiegelt.

Je kan bijdragen aan het plan door ons je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail, met de vermelding ‘raadpleging NEHAP3’
    (e-mailadres: nehap@health.fgov.be(link stuurt een e-mail));

  • of per post, met op de omslag de ‘raadpleging NEHAP3’ (adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu – NEHAP secretariaat, Galileelaan 5 bus 2 te 1210 Brussel).

Het is belangrijk om bij elke schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

Let op: het NAPED (nationaal actieplan hormoonverstoorders), dat ook deel uitmaakt van NEHAP3, is al het onderwerp geweest van een aparte openbare raadpleging, dus wordt niet mee opgenomen in de raadpleging van NEHAP3.

Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.

Georganiseerde criminaliteit: Raad brengt verslag uit over criminaliteitsbestrijding in de EU