Harmonisatie wetgeving inzake milieuschade !

De ministerraad van 17 mei 2024 keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de bepalingen van Europese richtlijn (EU) 2004/35 inzake milieuschade .

Het directoraat-generaal Milieuzaken van de Europese Commissie heeft op 28 september 2023 een advies gericht tot België wegens niet-conforme omzetting van artikel 12 van richtlijn (EU) 2004/35 betreffende milieu-aansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade.

Om tegemoet te komen aan deze opmerkingen is een aanpassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten, noodzakelijk.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Mots clés

Articles recommandés