Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be Cyclist”, het eerste federaal actieplan ter promotie van de fiets, goedgekeurd. Ook heeft ze beslist om de middelen die vrijkwamen als gevolg van het niet toepassen van de btw-verlaging voor de aankoop van fietsen aan te wenden voor de promotie van de fiets in het kader van het woon-werkverkeer en om bij de uitwerking van maatregelen ter zake rekening te houden met de standpunten van de sociale partners.


Om maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer te kunnen uitwerken, is het belangrijk inzicht te verwerven in het gebruik en het potentieel van de fiets als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer, in de hinderpalen die het fietsgebruik afremmen, alsook in de potentiële stimulansen voor het fietsgebruik.

De Raden hebben dan ook in een eerste fase een analyse ter zake gerealiseerd, waarvan ze de resultaten gebundeld hebben in de verslagen die ze op 17 mei 2022 en 25 oktober 2022 samen uitbrachten. De federale ministers die met het fietsdossier belast zijn, hebben zich op de inzichten uit deze verslagen kunnen baseren om (fiscale) maatregelen voor te stellen waarvoor het door de federale regering vrijgemaakte fietsbudget zal worden aangewend.

In een tweede fase, meer bepaald op 24 januari 2023, hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een suppletieve cao gesloten voor de werknemers uit de privésector die momenteel nog geen recht hebben op een specifieke fietsvergoeding voor hun woon-werkverplaatsingen met de fiets.

Parallel met de aanneming van deze suppletieve cao, hebben de Raden samen een unaniem advies uitgebracht. In dit advies definiëren ze vooreerst een cruciale voorwaarde die in hun ogen vervuld moet zijn opdat de maatregelen die met het vrijgemaakte fietsbudget gefinancierd zullen worden hun doel niet voorbijschieten. Vervolgens vragen ze een aantal concrete aanpassingen aan het door de federale regering voorgestelde compensatiemechanisme dat bedoeld is om de financiële impact voor werkgevers van de veralgemening en verhoging van de betaalde fietsvergoedingen te compenseren. Ten slotte vestigen ze de aandacht op de situatie van de werknemers van de overheidssector op wie de suppletieve cao niet van toepassing is.Bron : Nationale Arbeidsraad, CRB, januari 2023

Mots clés

Articles recommandés

Is je fiets gestolen? Met "mybike" heb je een betere kans om het te vinden, zelfs om de diefstal te voorkomen en bestrijden !

Gemiddeld bedrag dat werknemers krijgen om naar werk te fietsen voorbije jaar met 11% gestegen

BeMob-enquêtes: alsmaar meer Belgen op de fiets!