Het IMF erkent de kwaliteit van het toezicht op de financiële sector in België.

In 2023 onderging België de vijfjaarlijkse beoordeling van zijn financiële sector en regelgeving in het kader van het Financial Stability Assessment Program (FSAP) van het Internationaal Monetair Fonds. De FSMA was hierbij nauw betrokken wat haar wettelijke toezichtsopdrachten betreft en verheugt zich over de bevindingen van het IMF.


Het eindrapport van de missie is door de raad van bestuur van het IMF goedgekeurd​ en bekendgemaakt en bevat de vaststellingen en aanbevelingen van het IMF-team dat de missie leidde. In dit rapport erkent het IMF de kwaliteit van het toezicht op de financiële sector in België.

De missie stelde vast dat de FSMA over een goed ontwikkeld kader voor product- en gedragstoezicht op banken beschikt, alsook dat het Belgische regelgevende kader voor het gedragstoezicht op verzekeringsondernemingen veelomvattend is.

Op basis van een liquiditeitsstresstest stelde de missie vast dat de Belgische sector van de beleggingsfondsen, waar instrumenten voor liquiditeitsbeheer op grote schaal beschikbaar zijn, robuust is om grote schokken op te vangen. De FSMA zal dit soort beoordelingen periodiek uitvoeren, zoals aanbevolen door het IMF, om eventuele structurele kwetsbaarheden in de sector van de beleggingsfondsen snel te kunnen opsporen.

De missie stelde vast dat binnen het Belgische twin-peaks toezichtmodel de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) nauw samenwerken. In dit verband hebben de NBB en de FSMA al gevolg gegeven aan de aanbeveling van het Fonds om de regelingen voor gegevensuitwisseling inzake beleggingsfondsen uit te breiden.

De FSMA waardeert in het bijzonder het gezamenlijke werk met de IMF-teams en de uitwisseling van expertise tijdens de missie en zal de aanbevelingen uit het rapport ter harte nemen.

Bron : FSMA, december 2023

Mots clés

Articles recommandés

Voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)