Jaarlijkse vakantie en Covid-19: wetsvoorstel van 27 mei 2020 van Open VLD

In zijn wetsvoorstel van 27 mei houdende uitzonderlijke en dringende maatregelen inzake jaarlijkse vakantie in het kader van de COVID-19 pandemie, suggereert OPEN-VLD vier mogelijkheden om af te wijken van de regels betreffende de jaarlijkse vakanties, doorweven met de principes van flexibiliteit en sociaal overleg :


  • Collectieve vakantie vastgesteld op sectoraal niveau: Mogelijkheid voor een bedrijf om af te zien van dergelijke periode van collectieve sluiting in 2020 (dus geen collectieve sluiting in 2020), mits beslissingsname vóór 31 juli 2020 en akkoord binnen de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis van deze laatste, met de werknemers;
  • Conventionele vakantiedagen (buitenwettelijke vakantiedagen toegekend bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen) vastgesteld op sectoraal- of bedrijfsniveau: Mogelijkheid voor een bedrijf om de periode van opname van de conventionele vakantiedagen uit te stellen tot 31 december 2021, mits akkoord binnen de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis van deze laatste, met de werknemers of mits individueel akkoord met de werknemers ten belope van maximum zes vakantiedagen;
  • Twee aaneengesloten weken vakantie in de periode van 1 mei tot 30 oktober (of drie aaneengesloten weken vakantie voor werknemers onder 18 jaar): Afschaffing van deze verplichting voor het jaar 2020 (hoewel de toelichting op deze afwijking specificeert dat de werknemers moeten worden geraadpleegd, bepaalt de voorgestelde tekst eenvoudigweg dat deze regel van twee of drie opeenvolgende weken vakantie niet van toepassing is voor het jaar 2020);
  • Samenhang tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en jaarlijkse vakantie:

- Gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 februari en 30 juni 2020, met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en de duur van vakantie;

- Gelijkstelling geldt alleen voor lopende arbeidsovereenkomsten op de datum van publicatie van de wet (geen terugwerkende kracht).


Next steps? Wij houden u op de hoogte indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen.


Bron: Tetra Law

Mots clés

Articles recommandés

Btw-tarief voor de afbraak en wederopbouw van gebouwen

Wetsvoorstel #1: een gelijke behandeling van stiefkinderen en stiefkleinkinderen in de erfbelasting

Reactivering van vervallen maaltijdcheques en eco-cheques