Procedure voor de invordering van schulden ten aanzien van consumenten

Op 29 juni 2023 heeft de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik, op vraag van de vice-eersteminister en minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van consumenten en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden.

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Onrechtmatige bedingen heeft op 15 juni 2023 eveneens een advies goedgekeurd over hetzelfde voorontwerp van wet.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel een nieuwe procedure in het leven te roepen voor de invordering van schulden ten aanzien van consumenten. Hierbij wil men vermijden dat mensen die reeds financiële moeilijkheden hebben, worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure met de bijhorende gerechtskosten en eventueel later ook kosten voor gedwongen uitvoering door de gerechtsdeurwaarder. Vorderingen die niet kunnen worden geïnd wegens tijdelijke of structurele financiële problemen moeten zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd en afgeleid naar de schuldhulpverlening of schuldbemiddelaar voor opname in een afbetalingsplan.

In het advies van de brc Onrechtmatige bedingen wordt specifiek gefocust op de verplichting tot ambtshalve toetsing door de vrederechter van de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen, en op de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de schuldenaar van de geldschuld, zoals wordt voorzien in het voorontwerp van wet.

Naast een uitgebreide artikelsgewijze bespreking merkt de brc Verbruik in de algemene beschouwingen onder meer op dat een grondige impactanalyse van het voorontwerp van wet ontbreekt, waardoor de impact van sommige bepalingen uit het voorontwerp van wet moeilijk in te schatten zijn op het vlak van duurtijd, kostprijs, invloed op andere bestaande regelgeving of hervormingen die in voorbereiding zijn… Het advies gaat ook dieper in op de centrale rol die is voorzien voor de gerechtsdeurwaarders en op de rol van de vrederechter als sluitstuk van het traject.

Documenten


Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.

April 2024 : 925 faillissementen worden door de ondernemingsrechtbanken geregistreerd.