Publicatie van de minnelijke schikking tussen de Zwitserse Bondsstaat en België ter voorkoming van dubbele belasting

Op 17 januari 2024 werd in het Belgisch Staatsblad een belangrijke overeenkomst gepubliceerd, gesloten op 3 juli 2023 tussen de Zwitserse Bondsstaat en België. Deze overeenkomst, getiteld "Minnelijke schikking over de toepassing van het arbitrageproces voorzien in §5 van artikel 25 van de Overeenkomst van 28 augustus 1978", streeft naar het oplossen van dubbele belasting inzake inkomsten- en vermogensbelasting.


Inhoud van de Overeenkomst

De overeenkomst stelt een gedetailleerd kader voor het arbitrageproces vast. Het specificeert de voorwaarden en procedures voor het indienen van een arbitrageverzoek, inclusief termijnen en informatievereisten. Het definieert ook de samenstelling van de arbitragecommissie, waarbij de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de arbiters wordt gewaarborgd. De beslissingen van deze commissie zijn bindend en moeten worden geïmplementeerd via een minnelijke schikking.


Toepassing en Vertrouwelijkheid

De overeenkomst is van toepassing op belastingen vastgesteld voor de belastingjaren die beginnen vanaf 1 januari 2018. Het benadrukt het belang van vertrouwelijkheid en beschrijft de verdeling van de kosten die verband houden met arbitrage. Informatie die wordt uitgewisseld in het kader van dit proces wordt met de grootste discretie behandeld.


Dit initiatief vertegenwoordigt een belangrijke stap in de afhandeling van fiscale geschillen tussen België en Zwitserland. Door een duidelijk mechanisme voor arbitrage te bieden, helpt deze overeenkomst dubbele belasting te voorkomen, waardoor de fiscale samenwerking tussen beide landen wordt versterkt.

Mots clés

Articles recommandés

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)