Groen licht Commissie voor voorlopige beoordeling van eerste betalingsverzoek België uit hoofde van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Een struikelblok : de pensioenhervorming !


Op 2 juli 2024 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een positieve voorlopige beoordeling van 19 van de 20 mijlpalen en streefdoelen in verband met het eerste betalingsverzoek van België voor 658 miljoen euro (exclusief voorfinanciering) in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF, Recovery and Resilience Facility), het hoofdbestanddeel van NextGenerationEU.

Tegelijkertijd concludeerde de Commissie dat één mijlpaal met betrekking tot de pensioenhervorming in het betalingsverzoek dat België op 20 september 2023 heeft ingediend, niet op bevredigende wijze is verwezenlijkt.

Achtergrond

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan omvat een breed scala aan hervormingen en investeringen. Het plan zal worden gefinancierd met 5 miljard euro aan subsidies en 264 miljoen euro aan leningen.

België heeft reeds 17 % van de middelen voor het Belgische plan ontvangen (770 miljoen euro aan voorfinanciering in augustus 2021 en 145 miljoen euro aan voorfinanciering in het kader van REPowerEU in januari 2024).

Meer informatie over het Belgische plan, met inbegrip van een kaart van projecten die door de herstel- en veerkrachtfaciliteit in België worden gefinancierd, is hier te vinden.

Welke maatregelen ?

Het betalingsverzoek heeft betrekking op belangrijke stappen in de uitvoering van negen hervormingen en zeven investeringen die positieve veranderingen zullen teweegbrengen voor burgers en bedrijven in België op het gebied van digitalisering, schone mobiliteit, onderwijs, volwasseneneducatie, werkgelegenheid en beheer van de overheidsbegroting.

De belangrijkste maatregelen in dit betalingsverzoek zijn onder meer:

  • Een hervorming om de uitrol van 5G- en glasvezelnetwerken te versnellen: België heeft de eerste stappen gezet in het kader van een bredere hervorming om knelpunten voor de uitrol van nieuwe infrastructuur voor snelle connectiviteit in het land weg te nemen. Dankzij die eerste stappen heeft België zijn 5G-dekking voor huishoudens in heel België al aanzienlijk kunnen verbeteren tot 30 % in 2022 (een stijging ten opzichte van 4 % in 2021).
  • Hervormingen en investeringen ter bevordering van schone mobiliteit in het hele land: verschillende mijlpalen en streefdoelen in het eerste betalingsverzoek ondersteunen de overgang naar elektrisch rijden. Hieronder vallen maatregelen om de uitrol van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in heel België te versnellen: er zijn een federale fiscale stimulans en een wettelijk kader voor Vlaanderen vastgesteld om de installatie van 65.000 particuliere, publieke en semi-publieke laadstations collectief te ondersteunen. Daarnaast heeft de federale regering de preferentiële belastingregeling voor bedrijfswagens herzien, zodat die vanaf 2026 alleen openstaat voor nieuwe auto's die geen CO2 uitstoten. Ook het federale “mobiliteitsbudget” is gewijzigd en bevordert nu alternatieven voor bedrijfswagens voor werknemers.

Beroep op de opschortingsprocedure

De Commissie heeft vastgesteld dat één mijlpaal in verband met de pensioenhervorming (mijlpaal 157) nog niet op bevredigende wijze is verwezenlijkt. Voor deze mijlpaal is het nodig dat België een voorstel voor pensioenhervorming ter goedkeuring voorlegt aan de federale regering, met name om de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren. De Commissie constateerde dat de hervorming nog niet voldoet aan alle vereisten van het uitvoeringsbesluit van de Raad.

De Commissie activeert daarom de procedure voor de zogeheten “betalingsopschorting”, die is vastgelegd in artikel 24, lid 6, van de RRF-verordening. Deze procedure geeft de lidstaten een maand de tijd om opmerkingen in te dienen, en zes extra maanden om de uitstaande mijlpaal te verwezenlijken, en maakt het mogelijk dat zij een betaling ontvangen die gekoppeld is aan de mijlpalen en streefdoelen die al wel op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt.

Volgende stappen

De Commissie heeft nu haar positieve voorlopige beoordeling van de mijlpalen en streefdoelen die volgens haar op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt, toegezonden aan het Economisch en Financieel Comité (EFC), dat vier weken de tijd heeft om advies uit te brengen.

Tegelijkertijd heeft de Commissie België meegedeeld waarom zij van mening is dat de mijlpaal voor de pensioenhervorming niet op bevredigende wijze is verwezenlijkt. België heeft nu een maand de tijd om zijn opmerkingen bij de Commissie in te dienen.

Op basis van het advies van het EFC over de positieve voorlopige beoordeling en na beoordeling van de door België ingediende opmerkingen, zal de Commissie een betalingsbesluit vaststellen, waarna de betaling aan België kan plaatsvinden.

Als de Commissie na bestudering van de opmerkingen van België bij haar beoordeling blijft dat de mijlpaal ten aanzien van de pensioenhervorming niet op bevredigende wijze is verwezenlijkt, zal zij een deel van de betaling opschorten. De hoogte van het opgeschorte bedrag wordt bepaald met behulp van de methode van de Commissie voor het opschorten van betalingen (beschreven in bijlage II bij de mededeling van 21 februari 2023), die van toepassing is op alle lidstaten.

Vanaf dat moment beschikt België over een periode van zes maanden om de resterende mijlpaal te verwezenlijken. Aan het einde van deze periode zal de Commissie beoordelen of de mijlpaal op bevredigende wijze is verwezenlijkt. Is dat het geval, dan heft zij de opschorting op en gaat zij over tot betaling van het opgeschorte bedrag.

Meer informatie

Voorlopige beoordeling door de Commissie van het eerste betalingsverzoek van België

Belgisch herstel- en veerkrachtplan

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Kaart met door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde projecten

Scorebord voor herstel en veerkracht

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

De EU als kredietnemer


Mots clés