Aangifte van personenbelasting (inkomsten van 2019): wat verandert er en/of wat is nieuw?

Elk jaar keurt de wetgever nieuwe regels goed inzake de personenbelasting. Dat heeft ook gevolgen voor het aangifteformulier. Er komen nieuwe codes bij, andere verdwijnen. Nu de aangifteperiode nadert, willen we met deze bijdrage meer duidelijkheid scheppen.


Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting werd onlangs goedgekeurd.

Er werden nieuwe codes toegevoegd (14, om precies te zijn), andere zijn verdwenen (32 in totaal).

In principe moeten Belgische rijksinwoners (natuurlijke personen) de papieren versie van deze aangifte vóór eind juni of de elektronische versie op Tax-on-Web vóór half juli indienen.

Voor belastingplichtigen die een gevolmachtigde inschakelen (boekhouder, advocaat-fiscalist, enz.), wordt die termijn verlengd tot eind oktober.

De gezondheidscrisis die we momenteel meemaken, maakt dit jaar bijzonder. Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven, werd nog geen uitstel aangekondigd


I.  Nieuwigheden

Deze nieuwigheden hebben betrekking op maatregelen die onder federale bevoegdheid vallen:
1.  Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (rubriek F van vak IV)
Vroeger bestond dit alleen voor zelfstandigen. Sinds 1 januari 2019 kunnen ook werknemers op eigen initiatief een dergelijk pensioen opbouwen. Het maximum dat ze in 2019 konden storten, bedroeg 3% van hun brutoloon in 2017. Deze uitgave geeft recht op een belastingvermindering van 30%. Er werd een plafond van 1.600 € voorzien. Dat levert met andere woorden per jaar een maximaal belastingvoordeel van 480 € op.

2.  Investeringen in groeibedrijven die recht geven op een belastingvermindering (rubriek H van vak X, II)
Particulieren kunnen rechtstreeks of via een erkend crowdfundingplatform investeren om aandelen van groeibedrijven te verwerven. Ze hebben dan recht op een belastingvermindering van 25% op het geïnvesteerde bedrag. Jaarlijks mag maximum 100.000 € geïnvesteerd worden.
Deze maatregel, Tax Shelter genoemd, bestond reeds voor startende ondernemingen en werd in 2018 uitgebreid tot groeibedrijven.

3.  Rechtsbijstandsverzekering die recht geeft op een belastingvermindering (rubriek I van vak X, II)
Deze uitgave geeft recht op een belastingvermindering van 40%, waarbij per jaar maximum 310 € afgetrokken mag worden. Concreet bedraagt het maximale belastingvoordeel 124 €.
Dit is maar mogelijk als de verzekeringspolis aan een aantal voorwaarden voldoet. De wet beschrijft deze voorwaarden en bepaalt met name welke domeinen noodzakelijkerwijze gedekt moeten zijn (bijvoorbeeld echtscheiding, belastingrecht, bouwgeschillen, enz.) en hoe groot de dekking moet zijn.


II.  Wijzigingen

Sinds 2018 kunnen belastingplichtigen dividenden van aandelen die op een Belgische rekening staan, aangeven en om een gedeeltelijke vrijstelling ervan verzoeken. In de aangifte met betrekking tot de inkomsten van 2018 bedroeg de vrijstelling 640 €.
Dit bedrag werd verhoogd tot 800 € voor de inkomsten van 2019 om sparen en investeren te stimuleren (codes 1437/2437 van rubriek A van vak VII).

In vak III met de aangifte van onroerende goederen wordt voortaan gepreciseerd dat vrijgestelde onroerende inkomsten, zoals de inkomsten van uw eigen woning, niet aangegeven hoeven te worden. De woonplaats is immers vrijgesteld van personenbelasting. Alleen de onroerende voorheffing is verschuldigd. Bij de codes 1106/2106 moeten slechts de inkomsten van andere onroerende goederen dan uw woonplaats worden aangegeven: tweede verblijf of gebouw dat al dan niet aan een particulier wordt verhuurd, enz.


III.  Aandachtspunt

Door een arrest van 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk hof voor de toekomst de taks op effectenrekeningen.

Aangezien de gevolgen van de wet gehandhaafd blijven voor de taks betreffende de periode tot 30 september 2019, moet deze taks dit jaar wel nog via MyMinfin aangegeven worden. Ter herinnering: u moet rekening houden met de waarden op vier kerndata (31 december 2018, 31 maart 2019, 30 juni 2019 en 30 september 2019) en nagaan of het gemiddelde meer dan 500.000 € bedraagt. De aangifte van personenbelasting bevat dus nog steeds de codes 1072/2072 (vak XIII van de aangifte). Opgelet: deze vakken moeten alleen aangevinkt worden als u verschillende effectenrekeningen bezit (in België of in het buitenland).

   Tags

   • Belastingvermindering
   • PB aangifte
   • Personenbelasting
   • Rechtsbijstandverzekering
   • VAPW
   • Vrijgestelde dividenden