Actiris streeft ernaar om 4000 werkzoekenden richting eigen tewerkstelling te begeleiden tegen 2027

Actiris stelt vandaag de nieuwe lichting partners voor die geselecteerd zijn om werkzoekenden te ondersteunen bij de creatie van hun eigen tewerkstelling. Samen met de nieuwe partners streeft Actiris ernaar om 4000 werkzoekenden te begeleiden, met specifiek oog op langdurige werkzoekenden om hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.

De focus van de geselecteerde projecten ligt op gepersonaliseerde coaching om hen te helpen de nodige vaardigheden te verwerven (zowel algemene-, digitale-, taal- en technische vaardigheden) met als finaal doel voor ogen: hun eigen job creëren als zelfstandige of als werknemer binnen hun zelf opgerichte bedrijf of vzw.

Van de ingediende projecten werden er uiteindelijk 6 projecten geselecteerd die zich hebben onderscheden omwille van hun kwaliteit, de begeleidingsmethoden en hun oog op het aanspreken van de meest kwetsbaren binnen de werkzoekenden. Actiris doet beroep op partners die gespecialiseerd zijn in deze materie zodat hun expertise een synergie kan vormen met onze eigen diensten en we zo samen deze kwetsbare groep dichter bij de arbeidsmarkt weten te brengen”, vertelt Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris.


De nieuwe lichting partners zullen aan de slag gaan met werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris en langdurig werkzoekende zijn (minstens één jaar of langer op zoek naar werk) of aan één van onderstaande criteria voldoen: ingeschreven bij het OCMW, laaggeschoold, 50-plussers of werkzoekenden met een buitenlandse afkomst. In totaal zullen 4000 werkzoekenden persoonlijk begeleid worden om hun idee om te vormen tot een echt bedrijf of vzw.

Crédal

Crédal is een financiële coöperatie die al meer dan 35 jaar bouwt aan een inclusieve en duurzame samenleving. Hun team Coaching en Opleiding in Brussel richt zich op een vrouwelijk publiek, ondervertegenwoordigd in België op vlak van ondernemerschap, en heeft een aanpak met tools ontwikkeld specifiek om het ondernemerschap te stimuleren. Met hun expertise, tools en netwerk willen zij blijven bijdragen om minderheden dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.

Fais-le toi-même

De vzw Fais le toi-même werkt rond sensibilisering, ontwikkeling en promotie van projecten met een hart voor eco-consumptie, circulaire economie en emancipatie. Als ambitie hebben ze ambachten en duurzame creatie toegankelijk te maken voor Brusselaars.

Met BOOST FLTM, incubator voor creatief ondernemerschap en ambachtsprojecten, worden werkzoekenden en creatieve ondernemers die al actief zijn, ondersteund om zelf werk te creëren en uit hun kwetsbare situatie te geraken. Het programma helpt hen het beheer van hun activiteit te optimaliseren vanuit een sociaal-economische verantwoorde en duurzame aanpak.

JobYourself

JobYourself en haar activiteitencoöperaties bieden een veilig kader voor Brusselse werkzoekenden die ondernemer willen worden. Kandidaat-ondernemers kunnen hun project voorbereiden en testen zonder verlies van hun uitkering. Via de klantencoöperaties kunnen ze hun eigen klanten factureren om de financiële haalbaarheid van hun project uit te testen vooraleer ze beslissen of ze hun eigen bedrijf oprichten.

Iles

Iles zet zich al 25 jaar in voor de economische integratie van werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via gepersonaliseerde, individuele en/of begeleiding in groep helpt de vzw toekomstige ondernemers om hun project te definiëren en om te zetten in een duurzame en verantwoorde onderneming. Iles heeft expertise over verschillende sectoren, waaronder de culturele en creatieve industrieën.

microStart

microStart is een sociale organisatie die microkredieten en gratis steun toekent aan mensen die een eigen zaak willen starten of uitbouwen. De organisatie werd opgericht om iedereen toegang te geven tot het ondernemerschap, in het bijzonder diegenen die de grootste obstakels tegenkomen bij het oprichten en ontwikkelen van een eigen zaak (werkzoekenden, mensen die buiten de EU geboren zijn, jongeren, starters, enz.) De diensten van microStart omvatten naast microleningen ook groepsworkshops en individuele coaching voor, tijdens en na het opstarten van een bedrijf.

Refresh

Refresh is een bedrijf in de sociale economie dat zijn energie en winst ten dienste stelt van sociale- en milieuacties. Het bouwt mee aan een maatschappij waarin elk individu de kans krijgt om een carrièreplan te ontwikkelen en de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om duurzaam, kwaliteitsvol en bevredigend werk te verkrijgen. Refresh Brussels is daarom betrokken bij stadslandbouw, duurzame voeding, sociale en professionele integratie, opleiding en toegang tot kwaliteitsvoeding voor iedereen.


De projectoproep kadert in de prioriteiten van het nieuwe ESF+ programma 2021-2027, namelijk werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt af staan te integreren in kwaliteitsbanen en is ook in lijn met de strategische doelstellingen van het huidig beheerscontract 2023-2027:

  • Een doelgericht en aangepast aanbod van diensten aanbieden om mensen aan het werk te helpen
  • De langdurige werkloosheid helpen verminderen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen

Actiris investeert jaarlijks €1.555.000 in de partnerschappen rond eigen tewerkstelling, in cofinanciëring met ESF+. De overeenkomsten tussen de geselecteerde projecten en Actiris lopen van 1 januari 2024 tot 31 december 2027 en worden tussentijds geëvalueerd in 2025. Op het einde van de overeenkomstperiode zal er eveneens een evaluatie plaatsvinden gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve verwezenlijkingen van de begeleidingen. De 6 partners zullen ook erkend worden als loketten van de lokale economie voor de toekenning van de premie voor zelfstandigen.Mots clés

Articles recommandés