Belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies ...

De Europese Commissie heeft vandaag besloten het Europees burgerinitiatief (EBI) “De planeet redden door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies” te registreren.
Doel

De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op het “Fit for 55”-pakket en het koolstofbeprijzingssysteem van de EU te versterken door een snellere uitfasering van de toewijzing van gratis emissierechten vast te stellen en een koolstofprijs zonder prijsplafond toe te staan, om de emissiereductiedoelstellingen te halen. Zij pleiten er ook voor een aanzienlijk deel van de inkomsten uit koolstofbeprijzing te herverdelen onder huishoudens met een laag inkomen, het Sociaal klimaatfonds van de EU te versterken en te ijveren voor een wereldwijde “klimaatclub” waarbij alle deelnemende landen robuuste koolstofbeprijzing hanteren, met de nodige aandacht voor de herverdeling van de inkomsten uit koolstofbeprijzing onder huishoudens met een laag inkomen.

Het besluit om het initiatief te registreren is slechts formeel. Het loopt dus niet vooruit op het juridische en politieke besluit dat de Commissie uiteindelijk over dit initiatief zal nemen en ook niet op de eventuele stappen die de Commissie zal nemen als het initiatief voldoende steun krijgt.

Aangezien dit Europees burgerinitiatief aan de formele voorwaarden voldoet, is de Commissie van mening dat het juridisch gezien ontvankelijk is. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Volgende stappen

Nu het initiatief is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als er voor een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld en in ten minste zeven lidstaten het vereiste minimumaantal steunbetuigingen wordt gehaald, moet de Commissie reageren. De Commissie zal moeten besluiten of zij al dan niet gevolg zal geven aan het verzoek en zal haar besluit moeten motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan. Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste één miljoen burgers, die uit ten minste zeven EU-lidstaten afkomstig zijn, de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is. Om ontvankelijk te worden verklaard, mag de voorgestelde actie 1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 112 initiatieven geregistreerd

Meer informatie

“De planeet redden door een belastingverschuiving van arbeid naar broeikasgasemissies”

EBI-statistieken

EBI's waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen