Circulaire 2019/C/83 over giften via online betaalplatformen

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 04/09/2019 de circulaire 2019/C/83, een Addendum bij de circulaire AAFISC Nr. 42/2014 (nr. Ci.RH.26/634.940) d.d. 16.10.2014 over online giften of internetgiften.Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Online betaalplatformen
3. Voorwaarden van de circulaire AAFISC Nr. 42/2014 (nr. Ci.RH.26/634.940) d.d. 16.10.2014 over online giften of internetgiften
4. Toelichting
5. Giften op het einde van het jaar
6. Besluit
7. Inwerkingtreding


1. Inleiding

1. Erkende verenigingen maken steeds meer gebruik van online betaalplatformen om giften te werven.De Administratie heeft onderzocht of de giften die een schenker via tussenkomst van een online betaalplatform aan een erkende vereniging stort, in aanmerking komen voor de belastingvermindering van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).Dat onderzoek heeft uitgewezen dat deze manier van schenken in aanmerking kan komen voor voormelde belastingvermindering, mits de voorwaarden opgenomen in de circulaire AAFISC Nr. 42/2014 (nr. Ci.RH.26/634.940) d.d. 16.10.2014 over online giften of internetgiften strikt worden nageleefd.Deze circulaire brengt die voorwaarden in herinnering en verduidelijkt ze waar nodig.


2. Online betaalplatformen

2. Online betaalplatformen zijn onderworpen aan de wet van 11.03.2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen (BS 26.03.2018) (1).(1) In de mate dat ze effectief betalingsdiensten aanbieden of elektronisch geld uitgeven.Daarnaast beschikken sommige betaalplatformen over een vergunning als kredietinstelling en zijn ze onderworpen aan de bankwetgeving.

3. Crowdfundingplatformen zijn onderworpen aan de wet van 18.12.2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (BS 20.12.2016).


3. Voorwaarden van de circulaire AAFISC Nr. 42/2014 (nr. Ci.RH.26/634.940) d.d. 16.10.2014 over online giften of internetgiften


4. De voorwaarden die reeds bestaan voor online giften (via Bancontact, Visa, Mastercard, enz. ) zijn ook van toepassing voor online giften die via de tussenkomst van een online betaalplatform worden gestort.Die voorwaarden zijn de volgende:
- de identificatie van de schenker moet mogelijk zijn;- de gift moet toekomen op een rekening van de erkende instelling waarvan zij alleen eigenaar is;- de erkende instelling moet de gift in haar boekhouding opnemen (hierdoor wordt de identiteit van de schenker en het initieel overgemaakte bedrag duidelijk controleerbaar zowel door de instelling als door de administratie);- de gift moet definitief en onherroepelijk zijn gestort;- de gift moet ten minste 40 euro bedragen (geïndexeerd bedrag voor aj. 2019).

5. De kosten verbonden aan deze betalingen kunnen samengebracht worden in twee grote categorieën. Enerzijds de kosten die behoren tot beheerskosten en anderzijds de kosten die moeten beschouwd worden als fundraising en publiciteitskosten. Bankkosten en verwerkingskosten van de betaling zijn beheerskosten. Fundraising en campagnekosten zijn respectievelijk kosten van fondsenwerving en publiciteitskosten.


4. Toelichting

6. Niets verzet er zich tegen dat de giften gestort worden via tussenkomst van een specifieke 'derdenrekening' van een onder punt 2 hiervoor bedoeld online betaalplatform, op voorwaarde dat de erkende vereniging de giften die via die derdenrekening worden doorgestort op haar rekening, zelf opneemt in haar boekhouding.

Concreet betekent dit dat zowel het brutobedrag van de gift, de door het betaalplatform ingehouden transactiekosten als het nettobedrag per individuele storting in de boekhouding van de erkende vereniging terug te vinden moeten zijn.7. De erkende vereniging moet de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen voor elke gestorte gift, zodat zowel de identificatie van de schenker als de controle van de betalingstransactie mogelijk is. Het betaalplatform moet daartoe de nodige identificatiegegevens aan de erkende vereniging overmaken.

Het betaalplatform moet dus al doen wat nodig is om een volledige en onbetwistbare transparantie te garanderen zodanig dat er geen enkele twijfel bestaat over de volledige identiteit van de schenker, van de begiftigde instelling en het geschonken bedrag.8. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat enkel de erkende vereniging (en niet het betaalplatform) gemachtigd is om de fiscale attesten uit te reiken voor de ontvangen giften.9. Het moet bovendien duidelijk zijn dat het betaalplatform in alle gevallen de wil van de schenker om zijn gift aan een welbepaalde instelling te storten, respecteert.


5. Giften op het einde van het jaar

10. De ontvangstdatum (en niet de transactiedatum) van de gift op de financiële rekening van de erkende vereniging wordt in aanmerking genomen als eigenlijke datum van storting van de gift.De giften die op het einde van een bepaald jaar worden gestort of overgeschreven op de financiële rekening van een erkende instelling mogen, met het akkoord van de schenker, worden aangemerkt als giften van datzelfde jaar, op voorwaarde dat de rekening van de erkende instelling één van de eerste drie werkdagen van het volgende jaar is gecrediteerd.Alle giften die verlopen via een betaalplatform en die op het einde van een jaar gebeuren moeten bijgevolg binnen die termijn van de drie eerste werkdagen van het volgende jaar, toekomen op rekening van de begiftigde instelling indien de schenker het belastingvoordeel nog voor het jaar van storting wil verkrijgen.

11. Zo moet een gift die een schenker op 30.12.2019 via een online betaalplatform aan een erkende instelling stort, uiterlijk op 03.01.2020 (eerste drie werkdagen van het volgende jaar) op de bankrekening van de erkende instelling zijn gecrediteerd, wil de schenker het belastingvoordeel nog voor het jaar van storting (2019) verkrijgen.


6. Besluit

12. De giften die een erkende instelling ontvangt via de tussenkomst van een online betaalplatform of crowdfundingplatform passen binnen de wettelijke bepalingen van de belastingvermindering voor giften in geld, wanneer de voormelde voorwaarden vervuld zijn.


7. Inwerkingtreding

13. Deze circulaire is onmiddellijk van toepassing en dit in alle stadia van de procedure.

Bron; Fisconetplus

Mots clés