Circulaire 2023/C/82 over de koopkrachtpremie

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 26/09/2023 de Circulaire 2023/C/82 over de koopkrachtpremie.

Deze circulaire bespreekt de artikelen 6 en 7 van de wet van 24.05.2023 houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 (BS 31.05.2023, Ed. 2, Numac 2023031091).

Inhoudstafel

I. Inleiding

II. Bespreking

A. Fiscaal stelsel

1. Vrijstelling (bij de werknemer) (3)

2. Aftrekbaarheid als beroepskost (bij de werkgever) (5)

3. Mogelijke cumul

B. Sociaal stelsel

1. Aard

2. Geldigheid

3. Vorm

4. Grenzen

C. Beoogde werknemers

III. Inwerkingtreding

IV. Wetgeving

I. INLEIDING

1. De energiecrisis die werd veroorzaakt door de stijgende energieprijzen en een oplopende inflatie en die verder werd aangezwengeld door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, belet niet dat er ondernemingen zijn die goede resultaten behalen en die dus de mogelijkheid – en zelfs de wil – hebben om extra loon toe te kennen aan hun werknemers.

2. De stijgende prijzen zorgen er ook voor dat heel wat werknemers het moeilijk hebben om hun facturen te betalen.

3. De regering wil daarom ondernemingen die goede resultaten hebben behaald in 2022 de mogelijkheid bieden om een koopkrachtpremie te betalen aan hun werknemers in 2023.

4. Op sociaal vlak wordt het voordeel dat wordt toegekend onder de vorm van een koopkrachtpremie in ondernemingen die goede resultaten hebben behaald in 2022, niet als loon beschouwd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (1). Zij wordt dan vrijgesteld van sociale bijdragen in hoofde van de werknemer en wordt onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 %.

(1) Art. 19quinquies, § 5, van het koninklijk besluit van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd door art. 1, van het koninklijk besluit van 23.04.2023 betreffende de koopkrachtpremie (hierna, KB 28.11.1969).

De koopkrachtpremie wordt toegekend onder de vorm van cheques.

5. Wanneer aan alle sociale voorwaarden is voldaan, is de koopkrachtpremie een van inkomstenbelastingen vrijgesteld voordeel voor de verkrijger en een aftrekbare beroepskost bij de werkgever (2).

(2) Art. 6 en 7, van de wet van 24.05.2023 houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 (hierna, W 24.05.2023).

II. BESPREKING

A. Fiscaal stelsel

1. VRIJSTELLING (BIJ DE WERKNEMER) (3)

(3) Art. 6, W 24.05.2023.

6. De koopkrachtpremie die vanaf 01.06.2023 tot en met 31.12.2023 wordt uitgereikt op basis van een collectieve of individuele overeenkomst, is vrijgesteld van inkomstenbelastingen bij de werknemer, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden opgenomen in de sociale regelgeving is voldaan.

7. Op fiscaal vlak is die vrijstelling beperkt tot 750 euro per verkrijger en per jaar.

Als een werknemer in 2023 van meer dan één werkgever koopkrachtpremies krijgt en het totale bedrag van die koopkrachtpremies meer dan 750 euro bedraagt, zal het gedeelte boven 750 euro een belastbaar inkomen vormen (4).

(4) Parl. St., Kamer, DOC 55K3261/001, blz. 7.

8. De koopkrachtpremie die wordt toegekend zonder dat is voldaan aan alle voorwaarden die op sociaal vlak gelden, is bij de verkrijger belastbaar als bezoldiging.

9. Binnen drie maanden na de vervaldatum van de koopkrachtpremie kan de werknemer bij de uitgever een eenmalige aanvraag doen tot reactivering van de premie. De gereactiveerde koopkrachtpremie heeft een geldigheidsduur van drie maanden. In dat geval blijft voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling van inkomstenbelastingen van de koopkrachtpremie.

2. AFTREKBAARHEID ALS BEROEPSKOST (BIJ DE WERKGEVER) (5)

(5) Art. 7, W 24.05.2023.

10. Voor de werkgever zijn de koopkrachtpremie en de erop betrekking hebbende bijzondere sociale bijdrage aftrekbaar als beroepskosten.

11. Als één van de in art. 19quinquies, § 5, KB 28.11.1969 vermelde voorwaarden niet is vervuld, wordt de koopkrachtpremie bij de werknemer voor het totale bedrag als een belastbaar voordeel van alle aard beschouwd. In dat geval moet de koopkrachtpremie, om aftrekbaar te zijn bij de werkgever, overeenkomstig art. 57, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) worden vermeld op de passende individuele fiche (281.10 of 281.20) onder de belastbare bezoldigingen.

3. MOGELIJKE CUMUL

12. Deze nieuwe bepalingen gelden onafhankelijk van de bestaande bepalingen inzake de consumptiecheque (6) en de coronapremies (7), zodat deze kunnen worden gecombineerd.

(6) Circulaires 2020/C/131 van 22.10.2020 en 2023/C/53 van 12.05.2023.
(7) Circulaire 2023/C/55 van 15.05.2023.

B. Sociaal stelsel

13. De cumulatieve voorwaarden waaronder de vrijstelling wordt verleend, zijn deze voorzien in het KB 28.11.1969 (6).

(8) Art. 19quinquies, § 1 tot 3 en § 5, KB 28.11.1969.

Slechts enkele van die voorwaarden worden hierna vermeld.

1. AARD

14. De koopkrachtpremie mag niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.

2. GELDIGHEID

15. De koopkrachtpremie mag enkel worden uitgereikt vanaf 01.06.2023 tot en met 31.12.2023.

16. De koopkrachtpremie op papieren drager vermeldt uitdrukkelijk dat zij geldig is tot en met 31.12.2024 en moet duidelijk haar uitgiftedatum vermelden.

De koopkrachtpremie in elektronische vorm is eveneens geldig tot en met 31.12.2024.

17. Binnen drie maanden na de vervaldatum van de koopkrachtpremies, kan de werknemer bij de uitgever ervan een eenmalige aanvraag doen tot reactivering. De gereactiveerde koopkrachtpremies hebben een geldigheidsduur van drie maanden.

18. De koopkrachtpremie mag enkel worden besteed:

- ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding, of

- voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

19. De koopkrachtpremie die op papieren drager wordt uitgereikt moet duidelijk vermelden hoe zij kan worden besteed.

3. VORM

20. De koopkrachtpremie wordt onder de vorm van cheques toegekend en kan op papieren drager of elektronisch worden uitgereikt.

4. GRENZEN

21. Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende koopkrachtpremies mag, afhankelijk van de omvang van de in 2022 gerealiseerde winst, niet meer bedragen dan 500 euro of 750 euro per werknemer:

- wanneer de onderneming een hoge winst heeft behaald in 2022, mag de koopkrachtpremie maximum 500 euro bedragen

- wanneer de onderneming een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald in 2022, mag de koopkrachtpremie maximum 750 euro bedragen.

22. Een koopkrachtpremie die wordt toegekend aan een werknemer die reeds koopkrachtpremies voor een totaal bedrag van 500 euro of 750 euro van dezelfde werkgever heeft ontvangen, geeft geen recht op de vrijstelling. De koopkrachtpremies zijn in dat geval voor hun totaliteit belastbaar bij de werknemer en niet enkel voor het gedeelte dat de grens van 500 euro of 750 euro overschrijdt.

Zie ook de fiscale grens, zoals besproken onder nr. 7 van deze circulaire.

C. Beoogde werknemers

23. Aangezien de voorwaarden voor de vrijstelling van koopkrachtpremies zijn voorzien in een sociale bepaling die enkel van toepassing is op werknemers, vallen zelfstandige bedrijfsleiders (zonder arbeidsovereenkomst) buiten het toepassingsgebied van deze vrijstelling. De koopkrachtpremies die zij zouden ontvangen, zijn dus niet vrijgesteld.

Bedrijfsleiders die daarentegen ook werknemer zijn (met een arbeidsovereenkomst) worden wel beoogd door de maatregel, onder dezelfde voorwaarden als andere werknemers. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zijn de koopkrachtpremies die zij ontvangen dus vrijgesteld.

24. Studenten onder solidariteitsbijdrage en werknemers die niet meer in dienst zijn, worden eveneens beoogd.

III. INWERKINGTREDING

25. De in deze circulaire besproken bepalingen zijn van toepassing op de koopkrachtpremies die worden uitgereikt van 01.06.2023 tot en met 31.12.2023 op basis van een collectieve of individuele overeenkomst.

IV. WETGEVING

26. De wetsbepalingen met betrekking tot deze circulaire zijn de volgende.

- Art. 19quinquies, van het koninklijk besluit van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 05.12.1969), zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 23.04.2023 betreffende de koopkrachtpremie (BS 28.04.2023, Numac 2023202158), in werking op 01.05.2023.

- Art. 6 en 7 van de wet van 24.05.2023 houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 (BS 31.05.2023, Ed. 2, Numac 2023031091), in werking op 01.05.2023.

Interne ref.: 737.241

Bron: Fisconetplus

Mots clés

Articles recommandés