Een onderneming oprichten en beheren in enkele kliks met JustAct op Just-on-web

Voortaan kan men terecht op Just-on-web om een vennootschap of een vzw op te richten. De toepassing JustAct op Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie, vervangt zo het intussen verouderde eGriffie. Het bespaart ondernemers veel administratieve rompslomp die komt kijken bij het oprichten en beheren van een onderneming. In een volgende fase zullen ook wijzigingsakten digitaal worden neergelegd.

De doelstelling is veel meer digitale oprichtingen te hebben en de papieren dossiers bij de ondernemingsrechtbanken sterk te verminderen. De ondernemer zal op één platform al zijn juridische akten kunnen beheren en buitenlandse ondernemingen zullen via het platform zelfs bijkantoren kunnen oprichten.

Op die manier wordt Justitie toegankelijker voor ondernemers en verliezen ze minder tijd met administratie.

Een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CommV), een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en enkele andere Europese rechtsvormen worden opgericht via een onderhandse akte. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 8000 vennootschappen en 4000 vzw’s. Het administratief proces en verschillende handelingen zoals het oprichten van bijkantoren en het zelf opstellen van statuten gebeurt vandaag in veel gevallen bovendien nog op papier en neemt heel wat tijd in beslag. Voor het invullen van een oprichtingsdossier en het neerleggen van de statuten en akten moet de ondernemer zich hiervoor verplaatsen naar de ondernemingsrechtbank. Het modelformulier voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad bevatte heel wat formaliteiten. Bij de kleinste fout bij het invullen van het formulier, zoals een handtekening op de verkeerde plaats, moest de ondernemer een volledig nieuw formulier indienen.

De voorgenoemde rechtsvormen kon men tot op heden wel registreren en indienen via de eGriffie- toepassing. De publicatie van de akten in het Belgisch Staatsblad gebeurt na overhandiging van het betalingsbewijs van de publicatiekosten.

Digitaal een onderneming oprichten


Deze manier van werken zorgt voor heel wat frustratie bij ondernemers. Hier komt nu verandering in dankzij Just-on-web, de online toegangspoort tot de onlinediensten van Justitie. Ondernemingen hebben nu de mogelijkheid om:

  • digitaal een onderhandse oprichtingsakte in te dienen en zo een onderneming op te richten;
  • zelf onderhandse akten en statuten aan te maken voor vzw’s op basis van voorgestelde templates;
  • zen bijkantoor op te richten in België voor een Europese onderneming.

De toepassing eGriffie wordt immers vervangen door een nieuwe digitale tool, JustAct, die bovendien veel meer bijkomende functionaliteiten heeft en toegankelijk is via het luik 'Ondernemingen' op Just-on-web. Het neerleggen van akten via Just-on-web verloopt aan de hand van een intuïtief stappenplan. De oprichting is eenvoudig en volledig digitaal.

Voor de oprichting van de andere rechtspersonen waarbij een notariële akte vereist is – zoals de Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) – kan Just-on-web niet gebruikt worden omdat men hiervoor beroep dient te doen op een notaris.

Geen juridische kennis nodig en een betere controle

Een burger kan ook zelf een onderhandse oprichtingsakte en statuten voor vzw’s opstellen via Just-on- web. De intelligente formulieren gaan zelf een voorstel doen van een oprichtingsakte en de statuten. Dit levert niet alleen tijdswinst op voor de bestuurder, maar garandeert ook dat beide documenten consistent zijn. Deze functionaliteit is vooral belangrijk bij de oprichting van kleine vzw’s waarbij de burger zonder veel juridische kennis – aan de hand van een intuïtief stappenplan en praktijkvoorbeelden zijn vzw kan oprichten.

De nieuwe toepassing moet in de toekomst ook helpen om betere identiteitscontroles uit te voeren zodat burgers en ondernemingen beter worden beschermd en malafide ondernemers minder de kans krijgen om toe te slaan.

Digitaal platform voor ondernemingen

In een volgende fase worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de onlinedienst voor ondernemingen op Just-on-web. De ondernemer zal dan digitaal wijzigingen kunnen aanbrengen aan de statuten van de onderneming zoals het ontslaan en benoemen van mandatarissen, het wijzigen van de zetel van de onderneming en het aanpassen van de contactgegevens.

Deze functionaliteiten zijn een belangrijk instrument die zowel door professionele gebruikers als door burgers kunnen gebruikt worden. Het zal hen toelaten om wijzigingen op een snellere en meer efficiënte wijze door te voeren. In 2024 zal het ook mogelijk worden om andere aanpassingen (kapitaal, doel, activiteiten, statuten, ...) en meer complexe wijzigingen door te voeren.

De doelstelling is om alle handelingen m.b.t. het oprichten en wijzigen van ondernemingen volledig elektronisch op elk moment van de dag te kunnen uitvoeren. Het zal dan niet langer noodzakelijk zijn om zich fysiek te verplaatsen naar de ondernemingsrechtbank om het dossier op papier neer te leggen. De ondernemer zal op één platform al zijn juridische akten kunnen beheren. Het zal ook mogelijk worden om andere aanpassingen en wijzigingen door te voeren, onder andere inzake kapitaal, statuten, de activiteiten en het doel van de onderneming of vzw.

Mots clés

Articles recommandés

Wees alert voor frauduleuze tradingplatformen en trap niet in hun val

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...