Essentieel om samen aan hun zijde te staan!

Na de publicatie van het ministerieel besluit betreffende de essentiële beroepen, lieten wij meteen onze verbazing blijken over het feit dat ons beroep niet expliciet werd vermeld. Onder essentiële beroepen werd verstaan: handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

Deze verbazing vertaalde zich in het editoriaal ‘Wanneer zal de overheid de essentiële rol van de accountant inzien?’. Dit opiniestuk werd ook opgepikt in de pers.

Samen

Al snel bleek dat u deze mening deelde, want dit vastgestelde gebrek aan erkenning verspreidde zich snel op onder meer sociale media. Ik zou in de eerste plaats iedereen willen bedanken die zich achter deze collectieve steunbetuiging schaarde, onder meer de Instituten, die hun engagement uitspraken, maar ook de beroepsverenigingen, die op een gestructureerde en verbindende manier actie ondernamen.

Dankzij deze inspanningen werd de fout rechtgezet in de nieuwe versie van de bijlage van het ministerieel besluit dd. 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad op 17 april 2020, vanaf p. 26890. Binnen de financiële sector wordt er expliciet verwezen naar de diensten die worden verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten.

Ook al worden onze beroepen niet vaak vernoemd, toch zijn onze boekhoudkundige en fiscale professionals in deze moeilijke tijden meer dan ooit de onmisbare partner van ondernemingen.

Elke dag zijn onze beroepsbeoefenaars vertrouwenspersonen, die bedrijfsleiders helpen om hindernissen te nemen, werkzekerheid te verschaffen, herstel in te zetten en de ongeziene economische en gezondheidscrisis het hoofd te bieden, ook in deze tijden waarin vragen en bezorgdheden soms de bovenhand nemen.

Aan uw zijde

Om u te helpen bij de begeleiding van uw cliënten, maar ook om de continuïteit van uw activiteit te kunnen waarborgen, leek het ons vanzelfsprekend om regelmatig praktische en betrouwbare informatie te bezorgen.

Zowel bij de stichting als bij de instituten en beroepsverenigingen, als binnen de kantoren, waren er heel wat mensen bereid om informatie te centraliseren en te verspreiden, synthesenota’s op te stellen onder de vorm van overzichtelijke tabellen of veelgestelde vragen… steeds met de nodige verduidelijking, zodat de informatie over de steunmaatregelen in het kader van corona eenvoudig terug te vinden was. Heel wat informatie over specifieke, praktische thema’s werd op die manier gepubliceerd en is online verkrijgbaar, waaronder sociale, fiscale en boekhoudkundige topics, financiering, sluiting van ondernemingen, preventieve maatregelen…. Dank u wel daarvoor!

De moeilijkheden op het terrein bespreken, voorstellen uitwerken, de juiste vragen stellen maar ook creatief nadenken… het zijn slechts enkele voorbeelden van taken die het Itaa op zich neemt in de werkgroep 6 ‘Financiering en steun aan kmo’s en zelfstandigen’ van de taskforce ‘Economic Risk Management Group’ (ERMG). Binnen een team van deskundigen worden dagelijks ideeën en adviezen besproken over mogelijke steunmaatregelen voor zelfstandigen en kmo’s. Er worden ook technische nota’s uitgewerkt die onder meer handelen over de herfinanciering van ondernemingen of fiscale maatregelen die kunnen bijdragen tot een gunstigere situatie.

Laat ons samenwerken en onze krachten bundelen: het is onze taak om in deze ongeziene tijden mee te werken

Op de eerste rij

Het is vanzelfsprekend: meer dan ooit vertrouwen onze cliënten op ons om hen te begeleiden, oplossingen te zoeken, samen te werken om deze crisis te overwinnen. Deze vertrouwensband is een van onze sterke punten, een mooie uiting van onze waarden.

Binnen de Stichting leek het ons evident dat wij vandaag duidelijk de essentiële rol van onze beroepsbeoefenaars zouden benadrukken in het kader van crisismanagement en reddingsplannen voor kmo’s om de continuïteit van de economische activiteit mogelijk te maken.

Wij zullen daarom binnenkort een communicatiecampagne opstarten via de sociale media, om te wijzen op onze rol, ons engagement en onze beschikbaarheid.

U zal over enkele dagen kunnen kennismaken met de campagne. Ik geef er graag meer informatie over in een volgend editoriaal.
Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Met confraternele groeten,

Emmanuel Degrève
Voorzitter van de Stichting ‘Forum for the Future’

   Tags

   • Aan uw zijde
   • Samen
   • communicatiecampagne
   • op de erste rij