Index inzake de herstelbaarheid en de levensduur van goederen - Tweede lezing

De Ministerraad van 22 december 2023 keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed ter invoering van een herstelbaarheids- en levensduurindex voor goederen.

De index is een uitvoering van een actie uit het Federaal Actieplan Circulaire Economie en dient het herstel en de verlenging van de levensduur van bepaalde goederen te bevorderen. De verkoper of distributeur zal onder meer voor wasmachines, stofzuigers, televisietoestellen, draagbare computers en fietsen een verplicht label moeten afficheren waarop de consument kan zien hoe herstelbaar een product is, en op termijn ook een inschatting kan maken van hoe lang het product zal meegaan.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen

Bron : Ministerraad van 22 december 2023

Imago : freepix, vectorjuice

Milieu en MobiliteitF.F.F.Duurzaamheid, herbruikbaarheid, verbeterbaarheid en repareerbaarheid van producten

Mots clés

Articles recommandés

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Notariële akten digitaal ondertekenen? Vanaf 8 april is het mogelijk!

Vooruitzichten : de gemiddelde jaarinflatie (NICP) zou in 2024 op 3,3% en in 2025 op 1,9% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022