Indexering van verschillende sociale plafonds op 1 mei 2024: flexi-loon, werkbonus, huisarbeiders en Decava

Flexi-loon

In het kader van een flexi-job in de horeca heeft de werknemer recht op een loon (bruto is netto aangezien er geen inhoudingen zijn) dat niet lager mag zijn dan 11,19 EUR per uur (niet-geïndexeerd). Eveneens wordt, samen met ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald van 0,86 EUR per uur (niet-geïndexeerd, totaal dus 12,05 EUR per uur).

Door een aanpassing voortvloeiend uit een indexoverschrijding, bedraagt vanaf 1 mei 2024 het minimumbedrag van het flexi-uurloon 11,41 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,88 EUR per uur (totaal dus 12,29 EUR).

Voor alle overige sectoren, met inbegrip van de sector van de gezondheidszorg, zal het basisflexiloon minstens gelijk moeten zijn aan het brutobedrag van het baremieke loon dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie. Indien er geen baremiek salaris werd vastgelegd, dan moet het minstens gelijk zijn aan het GGMMI.

Werkbonus - grensbedragen na indexaanpassing

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus.

Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 mei 2024. De uiteindelijke sociale werkbonus is de som van de 2 componenten.

Bedienden (*)

LUIK A (lage lonen)
LUIK B (zeer lage lonen)

S (refertemaandloon

aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

S (refertemaandloon

aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.723,36

118,22

≤ 2.132,59
159,43

> 2.723,36 en ≤ 3.207,40

118,22 - ( 0,2442 x (S - 2.723,36))

> 2.132,59 en ≤ 2.723,36

159,43 - ( 0,2699 x (S - 2.132,59))
> 3.207,40
0,00
> 2.723,36
0,00
Arbeiders (**)
LUIK A (lage lonen)
LUIK B (zeer lage lonen)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.723,36

127,68

≤ 2.132,59
172,18

> 2.723,36 en ≤ 3.207,40

127,68 - ( 0,2638 x (S - 2.723,36))

> 2.132,59 en ≤ 2.723,36

172,18 - ( 0,2915 x (S - 2.132,59))
> 3.207,40
0,00
> 2.723,36
0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

De sociale werkbonus = de vermindering berekend in Luik A + de vermindering berekend in Luik B.

De eventuele aftopping bij een tekort aan werknemersbijdragen gebeurt op Luik B en vervolgens op Luik A.

Huisarbeiders - aantal arbeidsdagen

De RSZ aanvaardt dat het aantal arbeidsdagen voor huisarbeiders berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, bedraagt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 2.070,48 EUR met ingang van 1 mei 2024.

Decava - loonplafonds inhoudingen

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 mei 2024 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen:

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag
1.130,44
938,50
565,22
469,25
vanaf 01-12-2022
2.084,26
1.730,36
1.042,13
865,18
vanaf 01-07-2023
2.100,51
1.743,86
1.050,26
871,93
vanaf 01-11-2023
2.142,51
1.778,73
1.071,26
889,36
vanaf 01-05-2024
2.185,40
1.814,34
1.092,70
907,16

Mots clés