Internationale belastingvraagstukken: Raad akkoord over minimum­belasting­niveau van 15% voor grootste bedrijven

De nieuwe internationale regels om multinationals eerlijk te belasten zullen ook in de EU gelden

De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de invoering op EU-niveau van een minimum­niveau van belasting­heffing, de zogeheten pijler 2 van de internationale belasting­hervorming van de OESO. De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben besloten de Raad te adviseren de "pijler 2"-richtlijn aan te nemen. Dat zal gebeuren via de schriftelijke procedure. Het Comité van permanente vertegenwoordigers steunde dit besluit unaniem.

De doeltreffende uitvoering van deze "pijler 2"-richtlijn moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan de race naar de bodem in belasting­tarieven voor bedrijven. Grote multinationale en binnenlandse groepen of bedrijven met een gecombineerde jaaromzet van ten minste € 750 miljoen zullen minimaal 15%belasting moeten gaan betalen. De nieuwe regels zullen het risico op uitholling van de belasting­grondslag en winst­verschuiving verminderen en waarborgen dat de grootste multi­nationals het afgesproken minimum­tarief voor vennootschaps­belasting betalen.De richtlijn moet uiterlijk eind 2023 door de lidstaten in nationaal recht zijn omgezet. De EU zal hierdoor nog steeds de koploper zijn bij de toepassing van het mondiale G20/OESO-akkoord over pijler 2.

Achtergrond

Op 8 oktober 2021 bereikten de bijna 140 landen van het inclusief kader van de OESO/G20 inzake grondslag­uitholling en winst­verschuiving (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) een historisch akkoord over een gedetailleerd plan voor een internationale fiscale hervorming.

Deze hervorming van de internationale regels voor de vennootschaps­belasting heeft 2 pijlers.

  • Pijler 1 zorgt ervoor dat heffings­rechten op de grootste multinationale ondernemingen op een andere manier worden toegekend, namelijk aan de jurisdicties waar de winsten worden behaald. Deze pijler wordt uitgevoerd via een multilateraal verdrag. De details van dit verdrag worden momenteel verder uitgewerkt in het inclusief kader.
  • Pijler 2 omvat regels die de mogelijkheden voor grondslag­uitholling en winst­verschuiving moeten beperken, zodat de grootste multinationals een minimum­tarief voor vennootschaps­belasting betalen. De omzetting van deze tweede pijler in nationale wetgeving gebeurt nu via een Europese richtlijn die door alle lidstaten met eenparigheid van stemmen is aangenomen.

Op 22 december 2021 diende de Commissie een voorstel in voor deze richtlijn, die ervoor moet zorgen dat pijler 2 wordt toegepast op een manier die aansluit op en verenigbaar is met het EU-recht.

Meer info ?

Bron : Europese Raad, 12 december 2022

Mots clés

Articles recommandés

Voor een nettonulindustrie : focus op de Europese nu definitieve goedgekeurd verordening

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)

Beloven, beloven, beloven…