Kleine vennootschappen en fiscaliteit: Wat zijn mijn voordelen in 2024 met betrekking tot de vennootschapsbelasting (Ven.B.), de personenbelasting (PB) en de roerende voorheffing (RV)?

Wanneer is uw vennootschap een "kleine" of "micro" vennootschap?

Begrippen "kleine vennootschap" en "micro-vennootschap": Deze begrippen en de groottecriteria worden bepaald door het vennootschapsrecht (art. 1:24 en 1:25 WVV). Deze definities zijn ook van toepassing in fiscale aangelegenheden (art. 2, §1, 5°, c) bis, WIB 92), met één uitzondering. In het vennootschapsrecht hoeft de beoordeling van de groottecriteria niet altijd op geconsolideerde basis te worden gedaan (art. 1:24, §7, WVV), terwijl dit in fiscale aangelegenheden wel vereist is.

Groottecriteria: De criteria om de grootte van een vennootschap te bepalen, omvatten het gemiddeld aantal werknemers per jaar, de jaaromzet (exclusief btw) en het balanstotaal. Het overschrijden of stoppen met overschrijden van meer dan één grens heeft alleen effect als dit gedurende twee opeenvolgende boekjaren gebeurt. De vennootschap wordt dan geherclassificeerd als groot of klein/micro vanaf het boekjaar volgend op dat waarin meer dan één grens voor de tweede keer werd overschreden (art. 1:24, §2, WVV).

Oude en nieuwe grensbedragen: Een wet van 27 maart 2024 (BS 29.03.2024) heeft de grensbedragen voor de jaaromzet en het balanstotaal verhoogd, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

De nieuwe grenzen, van toepassing op boekjaren die beginnen na 31 december 2023, zijn als volgt:

Groottecriteria

Criteria
Kleine vennootschap (Voor 2024)
Kleine vennootschap (Vanaf 2023 -31/12-)
Micro-vennootschap (Voor 2024)
Micro-vennootschap (Vanaf 2023 -31/12-)
Balanstotaal
€ 4.500.000
€ 6.000.000
€ 350.000
€ 450.000
Jaaromzet exclusief btw
€ 9.000.000
€ 11.250.000
€ 700.000
€ 900.000
Aantal werknemers
50
50
10
10

Op te merken: De nieuwe regels zijn van toepassing op boekjaren die beginnen na 31 december 2023. Een vennootschap die gedurende twee opeenvolgende boekjaren meer dan één grens overschrijdt, wordt geherclassificeerd op basis van deze nieuwe criteria.Wat zijn de fiscale voordelen voor kleine vennootschappen met betrekking tot de vennootschapsbelasting (Ven.B.)?

Vermindering van het Ven.B.-tarief:

 • Voordeel: Kleine vennootschappen genieten van een verlaagd tarief van 20% (in plaats van 25%) op de eerste € 100.000 aan belastbare winst (art. 215, al. 2, WIB 92).
 • Voorwaarden: De vennootschap moet als klein worden geclassificeerd om van dit verlaagde tarief te profiteren. Grote vennootschappen zijn uitgesloten, zelfs als ze aan andere voorwaarden voldoen, zoals het minimumloon.

Investeringsaftrek (IA):

 • Voordeel: Alleen kleine vennootschappen kunnen genieten van de gewone investeringsaftrek (momenteel 8%, oplopend tot 10 of 20% vanaf 2025 onder het nieuwe regime; art. 201, §1, al. 1, WIB 92).
 • Specifieke investeringen: De verhoogde IA voor beveiligings- en digitale investeringen is ook voorbehouden aan kleine vennootschappen (art. 201, §1, al. 4 en 5, WIB 92), met respectievelijke tarieven van 22,5% en 15,5% voor 2024, en een hoger tarief van 40% voor thematische IA vanaf 2025.

Aftrek van kosten in één keer (geen verplichte proratisering):

 • Voordeel: Kleine vennootschappen kunnen de bijkomende kosten die verband houden met investeringen, zoals registratierechten en niet-aftrekbare btw, in één keer aftrekken (art. 196, §4, al. 1, WIB 92).
 • Digitale factureringskosten: De tijdelijke aftrek van 120% van de kosten in verband met de overgang naar digitale facturering is ook voorbehouden aan kleine vennootschappen (art. 94octies, al. 2, WIB 92).

Vrijstelling van verhoging voor onvoldoende voorafbetalingen (VA) voor starters:

 • Voordeel: Kleine vennootschappen zijn vrijgesteld van de belastingverhoging voor onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste drie boekjaren na hun oprichting (art. 218, §2, WIB 92).

Geen limiet aan de aftrek van verliezen voor starters:

 • Voordeel: De beperking van de aftrek van fiscale verliezen is niet van toepassing op kleine vennootschappen gedurende de eerste vier boekjaren na hun oprichting (art. 207, al. 6, WIB 92).


Wat zijn de fiscale voordelen voor kleine vennootschappen met betrekking tot de roerende voorheffing (RV)?

Liquidatiereserves:

 • Voordeel: Liquidatiereserves kunnen worden uitgekeerd met een RV van slechts 5% na vijf jaar, en zonder RV bij de liquidatie van de vennootschap.
 • Voorwaarde: De vennootschap moet als klein worden beschouwd tijdens het boekjaar waarin deze reserves zijn gevormd (art. 184quater WIB 92).

VVPR-bis (verlaagd tarief roerende voorheffing van 15%):

 • Voordeel: Het verlaagde RV-tarief (15% in plaats van 30%) voor dividenden (VVPR-bis) is alleen voorzien voor kleine vennootschappen (art. 269, §2, WIB 92).
 • Voorwaarde: De vennootschap moet klein zijn in het jaar waarin de kapitaalinbreng is gedaan voor de aandelen waaraan de VVPR-bis dividenden zijn toegekend.


Wat zijn de fiscale voordelen voor kleine vennootschappen met betrekking tot de personenbelasting (PB)?

Belastingvermindering voor een inbreng in een kleine vennootschap:

 • Voordeel: Personen die een kapitaalinbreng doen (regime van de "tax shelter bedrijven", art. 145/26 en 145/27 WIB 92) in een startende of groeiende kleine vennootschap, genieten van een belastingvermindering van 30% (45% voor een micro-vennootschap) of 25% afhankelijk van het type vennootschap.

Vrijstelling van rente via crowdfunding aan een kleine vennootschap:

 • Voordeel: Degenen die geld lenen via crowdfunding aan een kleine vennootschap, genieten van een vrijstelling van rente zolang het jaarlijkse plafond niet wordt overschreden (art. 21, al. 1, 13°, WIB 92).
 • Voorwaarde: De vennootschap moet klein zijn gedurende de gehele vrijstellingsperiode.


Adviezen en aanbevelingen

 • Controleer regelmatig de grootte van uw vennootschap: De criteria om als kleine vennootschap te worden beschouwd, omvatten het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Zorg ervoor dat u deze grenzen niet overschrijdt.
 • Profiteer zo snel mogelijk van de fiscale voordelen: Als uw vennootschap klein is, maak dan gebruik van alle beschikbare fiscale voordelen zoals de verlaging van het Ven.B.-tarief, de IA en de kostenaftrekkingen.
 • Plan uw investeringen: Doe strategische investeringen om te profiteren van verhoogde IA's en tijdelijke aftrekkingen.
 • Beheer uw liquidatiereserves zorgvuldig: Zorg ervoor dat uw vennootschap als klein wordt geclassificeerd om te profiteren van verlaagde tarieven op liquidatiereserves en dividenden.
 • Raadpleeg een fiscaal expert: Om de fiscale voordelen te maximaliseren en door de complexiteit van de regelgeving te navigeren, is het raadzaam een belastingadviseur te raadplegen.


Conclusie

Gekwalificeerd worden als kleine vennootschap biedt tal van fiscale voordelen in België. Het is cruciaal om de groottecriteria van uw vennootschap te monitoren en strategisch te plannen om deze voordelen te maximaliseren. Aarzel niet om ons te raadplegen om gedurende de hele exploitatieperiode van de beste voordelen te genieten.

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen