Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: bedragen 2024

Dit systeem geeft de werkgever de mogelijkheid een voordelige bonus toe te kennen op basis van collectieve doelstellingen.

Tot een zeker bedrag geniet deze bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling ...

Inleiding: Bonusplannen / niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Welk model moet ik gebruiken?

Wat moet ik invullen in het model?

Wat moet ik doen nadat ik het model van toetredingsakte heb ingevuld?

Wat moet ik doen met het opmerkingenregister?

Elektronische opmaak en neerlegging van een toetredingsakte

Elektronische opmaak en neerlegging van een cao

Wat gebeurt er nadat ik de toetredingsakte heb neergelegd?

Wat gebeurt er nadat ik de cao heb neergelegd?

Autonome overheidsbedrijven

Sociale behandeling

werknemer : solidariteitsbijdrage van 13,07 % op het toegekende bedrag betalen.

Werkgever : patronale bijdrage van 33 %

Grensbedrag : 402O euros. Anders zal het bedrag van de overschrijding onderworpen worden aan de heffing van de gewone sociale bijdragen.

Fiscale behandeling

geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden. : 3.496 euros

Bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)