Werknemers die hun vakantie ziek worden verliezen niet langer hun recht op jaarlijkse vakantie.

Het koninklijk besluit van van 8 februari 2023 (BS van 16 maart 2023) voorziet in een nieuwe regeling betreffende ziekte en vakantiedagen.

Werkwijze tot eind 2023

Volgens de huidige regeling verliest de werknemer namelijk zijn vakantiedagen als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. Ook indien een werknemer zijn vakantiedagen niet meer in hetzelfde vakantiejaar kan opnemen (o.a. omwille van ziekte), verliest hij de nog op te nemen vakantiedagen, want volgens de huidige regeling kunnen deze dagen niet overgedragen worden naar een volgend jaar.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf het vakantiejaar 2024 (vakantiedienstjaar 2023) zullen werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie hun vakantiedagen kunnen behouden. Deze vakantiedagen kunnen dan omgezet worden naar ziektedagen en de werknemer behoudt vervolgens het recht op deze vakantiedagen. Opdat vakantiedagen omgezet kunnen worden naar ziektedagen, moet de werknemer meteen zijn werkgever verwittigen in het geval hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. De werknemer moet de werkgever ook een geneeskundig getuigschrift bezorgen en hij moet ook expliciet vermelden dat hij zijn vakantiedagen later wenst op te nemen.

Daarnaast zullen vakantiedagen ook overgedragen kunnen worden, naar het eerste of het tweede jaar volgend op het vakantiejaar (2025 of 2026 voor het vakantiejaar 2024), als deze vakantiedagen omwille van ziekte niet meer voor het einde van het vakantiejaar kunnen opgenomen worden. Deze overgedragen vakantiedagen moeten, als deze meegenomen worden naar een nieuwe werkgever, nadrukkelijk op het vakantieattest vermeld worden. Op het moment dat overgedragen vakantiedagen uit een voorgaand vakantiejaar opgenomen worden, ontvangt de werknemer geen loon voor deze overgedragen dagen. Het enkelvoudig vakantiegeld voor deze dagen wordt ten laatste op het einde van het vakantiejaar (uiterlijk op 31 december) betaald.

Het gaat niet alleen om een schorsing van de tewerkstelling als gevolg van ziekte maar ook andere oorzaken van schorsing komen in aanmerking, zoals afwezigheden wegens arbeidsongeval, profylactisch verlof, pleegouderverlof. Meer details kunnen worden bekomen bij de FOD Sociale zekerheid: dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be.

DmfA en bijdrageverminderingen

Het bedrag dat de werknemer ontvangt voor vakantiedagen die niet opgenomen kunnen worden omwille van ziekte moet in het 4de kwartaal aangegeven worden. Dit gebeurt met een nieuwe looncode yy. Op dit bedrag zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar dit bedrag telt niet mee voor de bepaling van het referteloon van het 4de kwartaal (werkgeversbijdrageverminderingen) of voor de bepaling van het refertemaandloon (werkbonus). De bedragen onder deze nieuwe looncode zijn ook niet opgenomen in de berekeningsbasis van de bijdrageverminderingen. Er staat geen prestatiecode tegenover.

De dagen afwezigheid, zowel tijdens een vakantieperiode als op het einde van het jaar, worden aangegeven met de gewone loon- en prestatiecodes in het geval de werknemer zich nog bevindt in een periode van gewaarborgd loon of met hun respectievelijke indicatieve prestatiecodes (bijvoorbeeld 50 voor ziekte), dus zonder looncode buiten de periode gewaarborgd loon.

Op het moment van opname van de overgedragen vakantiedagen ontvangt de werknemer voor deze dagen geen loon. Ze tellen, net als de dagen prestatiecode 2, wel mee voor de bepaling van de prestatiebreuk (µ) maar niet voor de berekening van de refertelonen voor de geharmoniseerde verminderingen en de werkbonus. Deze dagen worden aangegeven met een nieuwe prestatiecode yy.

Bron : Sociale Zekerheid ondernemingen, administratieve instructies, november 2023

Mots clés

Articles recommandés

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

30% minder werknemers overwegen carrièreswitch in vergelijking met 3 jaar geleden