Open brief (*) aan Paul Magnette!

“Vandaag verdient een groot deel van de mannen en vrouwen die instaan voor onze gezondheidszorg, onze veiligheid en onze voorzieningen nauwelijks 12 euro per uur. Terwijl de belastingconsulenten die ondernemingen helpen om belastingen te ontwijken hun diensten factureren aan 400 euro per uur. Onmisbare beroepen voor de samenleving zijn onderbetaald, terwijl beroepen die het algemeen belang schaden, fortuinen opleveren. Dit is echt de omgekeerde wereld, en dat kan niet blijven duren. Wij staan aan de zijde van onze vakbondsvrienden om te zorgen dat alle beroepen naar hun correcte waarde worden geschat.” Zo luidde de verklaring van Paul Magnette op 1 mei. Een boodschap die hard aankomt en niet zonder reactie kan blijven. Wij hebben dan ook besloten een open brief te richten aan Paul Magnette, voorzitter van de PS.
Het Forum for the Future is een forum (ontmoetingsplaats voor onze professionals) dat zich richt op toekomstige uitdagingen. Het waarderen van ons beroep is een belangrijke uitdaging, evenals een reflectie op wat iedereen "de wereld na" noemt. Door vastberaden te reageren, zet het beroep een interessante stap in deze richting. Een stap voor een lange wandeling?

(*) Deze open brief verscheen dit weekend in de Tijd en werd op grote schaal verspreid op Linkedin - zie ook, ondertussen, de reactie van het Itaa 'Mr. Magnette, u vergist zich, belastingadviseurs waken mee over onze economie en tewerkstelling'

Deze gerechtvaardigde reactie werd opnieuw met succes door de minister Denis Ducarme doorgegeven en met belangstelling geretweet door verschillende politieke figuren die interesse tonen in ons beroep. Een interessante stap in de waardering van onze sector.


Beste voorzitter,

Mijn grootste wens is dat je ons zou leren kennen. Ons, daarmee bedoel ik, de fiscalisten of belastingconsulenten. Binnenkort worden beide titels samengesmolten tot ‘belastingadviseur’. Zo besliste de wet.

Met enkele duizenden oefenen wij dit beroep uit in België. Wij werken voornamelijk binnen fiduciaires of kantoren. Onze ambitie is om de economie bij te staan. Wij ondersteunen voornamelijk kleine ondernemingen. In België is het economisch weefsel namelijk grotendeels opgebouwd uit een meerderheid van hetzij zelfstandigen, hetzij micro-ondernemingen (kleine ondernemingen zonder medewerkers). Volgens het rapport van de FOD Economie, beschikt 80 % van onze kmo’s niet over medewerkers, en stelt 97 % van de ondernemingen minder dan 10 medewerkers te werk. Onze inspanningen en onze cliënten hebben dus vooral betrekking op kleine actoren.

De voorbije 20 jaren waren moeilijk. Echt moeilijk. Door een continu wijzigende wetgeving, een opeenstapeling van nieuwe bepalingen en verplichtingen, steeds strengere regels en dit in een context die steeds sneller digitaliseert. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is dat wij, boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars, steeds grotere inspanningen moeten leveren om onze cliënten zo goed mogelijk en ‘onder tijdsdruk’ te helpen.


Werk rendeert altijd
Vreemd genoeg moeten we vaststellen dat we nog nooit, sinds we ons beroep uitoefenen, de indruk kregen dat het vertrouwen in ons werk daalde. Dit vertrouwen vormt de basis om de kwaliteit van de zakelijke relatie tussen twee personen te meten. Deze relatie is het resultaat van verwachtingen: luisterbereidheid, begrip, steun en natuurlijk, in fine, een oplossing voor problemen en hulp bij het voldoen aan de verplichtingen, die vaak technisch van aard zijn. Met beperkte middelen blijven onze professionals, elk op zijn of haar niveau, beschikbaar en hulpvaardig. Ook tijdens deze gezondheidscrisis, waarin een groot deel van onze meest getroffen cliënten zich zorgen maken, ongerust zijn en verliezen doormaken met het risico op sluiting.

Maar weet u waar wij dagelijks toe bijdragen, beste voorzitter? Weet u bijvoorbeeld dat uw “vriendelijke dienaars” bijdragen tot een jaarlijkse inning (cijfers uit 2018) van 70 miljard inkomstenbelasting, 31 miljard btw en 6 miljard diverse onrechtstreekse rechten en taksen.

Het resultaat van onze begeleiding draagt dus uiteindelijk ook bij tot het succes van het overheidsbeleid, of ten minste tot de overheidsinkomsten. In 2018 hebben wij bijgedragen aan 44,8 % van het BBP via taksen en gelijkgestelde, wat volgens het zeer betrouwbare OESO België binnen de top 3 plaatst. Geef toe, beste voorzitter, dat dit nog niet zo slecht is voor beroepsbeoefenaars ‘die het algemeen belang schaden’.

U heeft gelijk, het is ‘echt de omgekeerde wereld’. Wij dragen met succes bij, wij ondersteunen met vastberadenheid, maar in fine van de crisis, droomt u ervan tot enige echte held te worden uitgeroepen. U werpt zich op als beschermer van morele en menselijke waarden, als beschermer van weduwen, wezen en armen. Terwijl wij… enkel schade zouden toebrengen…, echt ‘de omgekeerde wereld’.


Beste voorzitter, wat zijn wij feitelijk?
Wij zijn harde werkers, die klaar staan met goede bedoelingen, ongeacht de context. En die context bestaat zowel uit een gebrekkig overheidsinformaticasysteem, waardoor onze vakanties, weekends en gezinslevens eraan moeten geloven, net als ons welzijn; als uit een verstrekkende hervorming die wordt gepubliceerd op 31 december of tijdens een gezondheidscrisis, waardoor verzwakte cliënten de dupe zijn. Onze context is niet eenvoudig of welvarend, en bestaat net zomin uit het exorbitante uurtarief dat u aanbrengt in uw rede. Misschien dromen we daar wel van, maar het is geen tarief dat binnen ons bereik ligt, noch de helft of voor sommigen zelfs een achtste daarvan.

Wij zijn professionals die waarden hanteren, die investeren in vorming, maar ook geloven in solidariteit, begeleiding en de samenleving.

Wij zijn ondernemers ten dienste van de ondernemers. Ondernemers die lijden en vechten om hun brood te verdienen. Die ook te maken krijgen met niet-betalingen, moeilijkheden en crisissen.


Nuttig zijn is essentieel
Het maatschappelijke belang dat u claimt, berust op de waarde die een actie van een individu of een groep kan betekenen voor de maatschappij. En op dat vlak mag u gerust zijn: wij ervaren vandaag ten volle de zin en het belang van onze functie, wij zijn ons bewust van het nut ervan voor onze maatschappij en de actoren die geen enkel houvast meer hebben. Als u de definitie er dus nogmaals op hebt nageslagen, hoop ik dat we binnenkort excuses mogen verwachten, misschien zelfs een dankwoord.

Beste voorzitter, leer ons beter kennen. Draai eens een week met ons mee. U zal zien dat wij geen 400 euro per uur factureren. Berg die media-uithalen maar ergens diep weg, net als uw revolutionair project zonder ons daarin te kennen. Behoed u voor simplistische tegenstellingen zoals gezondheid versus economie, kleine versus grote spelers, werknemers versus zelfstandigen of fiscale ambtenaren versus fiscalisten. Die tijd ligt ver achter ons. Laat ons als professionals toe aan de slag te gaan als echte dokters voor onze kleine economie. Geef ons erkenning voor deze rol, net zoals wanneer u spreekt over de echte en uitzonderlijke inspanningen die in de gezondheidszorg worden geleverd. Ook wij staan elke dag paraat om 20.00 uur, om vanuit het raam te klappen; alleen is dat vaak vanuit het raam van ons kantoor.

Het verschil tussen u en ons, situeert zich misschien wel voornamelijk op vlak van vertrouwen. Een zware erfenis die nu toch nog moeilijk kan worden doorgegeven. Vertrouwen waar onze professionals op mogen rekenen door hun werk en hun dagelijkse inzet. Sta eens stil bij dit vertrouwen. Denk eens na over uw toon, uw karikaturale toespraak en u niet-waargemaakte beloften, lees, de basis voor wantrouwen.


Beste voorzitter, voor eens en voor altijd: leer ons kennen. U zou ontdekken dat wij eerlijk zijn, wat de basis vormt van ons beroep, net als ons loyale en onwrikbare engagement.

En, laat het ons hopen, u zal er ook een goede inspiratiebron ontdekken voor een vredevolle toekomst.

      Tags

      • Paul Magnette
      • verdediging van het beroep