Platform on Sustainable Finance : verslag over een compendium van marktpraktijken

Het Platform voor duurzame financieringeen adviesorgaan voor de Europese Commissie, heeft zijn verslag over „een compendium van marktpraktijken” gepubliceerd. Het compendium van marktpraktijken zal de richting bepalen voor toekomstige prioriteiten voor de tenuitvoerlegging van het EU-kader voor duurzame financiering.

Mairead McGuinness, commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenuni

De EU-taxonomie werkt — net als het bredere EU-kader voor duurzame financiering. Bedrijven gebruiken de taxonomie om doelen te stellen en claims op duurzaamheid te ondersteunen, wat hen helpt toegang te krijgen tot financiering. Auditors kunnen de verschuiving in de mindset van bedrijven zien — van algemene doelen naar specifieke doelen. Investeerders en kredietverstrekkers zijn in staat om de transitie-inspanningen van bedrijven te vergelijken. Dit alles helpt de financiële markten te verschuiven naar duurzaamheid. Mijn dank aan het Platform Duurzame Financiën voor hun indrukwekkende analyse. De Commissie zal blijven samenwerken met het platform, zodat we samen de impact van de taxonomie maximaliseren en bedrijven helpen bij hun transitie naar netto nul.


Knelpunten

Het verslag richt zich op zeven groepen belanghebbenden (bedrijven, kredietinstellingen, beleggers, verzekeraars, auditors en consultants, kleine en middelgrote ondernemingen en de publieke sector), waaruit blijkt dat de EU-taxonomie en de andere duurzame financieringsinstrumenten (bv. de Europese norm voor groene obligatiesworden gebruikt voor het vaststellen van transitiestrategieën, het structureren van financiële transacties en rapportage over duurzaamheidsinspanningen.

Het verslag bevat aanbevelingen van peer-to-peer om de impact verder op te schalen en de waarde en voordelen van de EU-taxonomie en het bredere EU-kader voor duurzame financiering te vergroten. Het beveelt ook concrete maatregelen aan voor het platform als adviseur van de Commissie om belanghebbenden bij hun uitvoeringsinspanningen te blijven ondersteunen. Voortbouwend op het verslag zal de Commissie nauw samenwerken met het platform om toezicht te houden op de toepassing van de verschillende instrumenten voor duurzame financiering en richtsnoeren te verstrekken om de toepassing van het kader zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk te maken.

Het verslag gaat vergezeld van een bijlage. met concrete casestudy’s voor elke groep belanghebbenden. In de casestudy’s wordt gewezen op het eerste bewijs dat het EU-kader voor duurzame financiering ter plaatse werkt en laat zien hoe marktdeelnemers het gebruiken, ook buiten de naleving van de regelgeving. Ook worden een aantal uitdagingen op het gebied van gegevens en uitvoering met betrekking tot de EU-taxonomie en het bredere kader vastgesteld, die verder moeten worden verbeterd om financiële en niet-financiële actoren volledig te ondersteunen bij de overgang van hun bedrijfsmodellen om in overeenstemming te zijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU.

Het Platform Duurzaam Financiën presenteert het rapport in een webinar op dinsdag 6 februari 2024 van 13:00 tot 14:20 uur. Volg het evenement live i

Documenten en links

Disclaimer

De hier gepubliceerde documenten zijn geen officiële documenten van de Europese Commissie en geven geen officieel standpunt van de Europese Commissie weer. Niets in deze documenten verbindt de Europese Commissie en sluit evenmin beleidsresultaten uit.

Het verslag over „een compendium van marktpraktijken” en de bijlage bij dit verslag geven het algemene beeld weer van de leden van het platform voor duurzame financiering. Hoewel het een dergelijke consensus vertegenwoordigt, hoeft het niet noodzakelijkerwijs, op alle details, de individuele standpunten van de aangesloten instellingen of deskundigen weer te geven. De standpunten in het verslag zijn uitsluitend de standpunten van de deskundigen. Het verslag weerspiegelt niet de standpunten van de Europese Commissie of haar diensten.

De overwegingen in het verslag worden opgesteld onder auspiciën van het Platform voor duurzame financiering en kunnen niet worden opgevat als officiële richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s)

ientengevolge zijn de standpunten en aanbevelingen niet bedoeld om toekomstige officiële richtsnoeren en standpunten van de ETA’s te vertegenwoordigen of te anticiperen die kunnen verschillen van de inhoud van dit verslag.

De opname van marktpraktijken in het verslag kan niet worden opgevat als hun goedkeuring of validering, met name met het oog op de beoordeling van de afstemming van de taxonomie van blootstellingen of het gebruik van opbrengsten door het platform voor duurzame financiering, de ETA’s of de Europese Commissie. De in de bijlage bij het verslag beschreven marktpraktijken worden niet geacht automatisch te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit hoofde van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 van de Commissie of andere relevante EU-wetgeving of richtsnoeren van de Commissie.

Vertaling

Nederlands is beschikbaar via eTranslation, de machinevertaaldienst van de Europese Commissie. |

Belangrijke informatie over machinevertaling

Bron : Europese Commissie, januari 2023


Mots clés

Articles recommandés

Masp: Pous - Update - derogatie

Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor digitale infrastructuur van morgen : naar een snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit

Nieuw advies: niet-uitgedrukte meerwaarden bij ontbinding