U krijgt als kunstenaar/artiest uitkeringen van het noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector toe. Is er btw verschuldigd op deze uitkeringen?

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat er in dit geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds de vergoeding voor voorbereidende kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die werden geschrapt of waarvan nog bepaald moet worden of ze zullen plaatsvinden en anderzijds de vergoedingen als compensatie voor het schrappen van de activiteit zelf.


Indien nog geen overeenkomst werd gesloten door de beoogde personen of indien het gaat om voorbereidende kosten gemaakt buiten elke overeenkomst, vormt de ontvangen vergoeding geen tegenprestatie voor reeds verrichte diensten van de kunstenaar of artiest. Het ontvangen bedrag is in dit geval louter een schadevergoeding die niet onderworpen is aan de btw.


De vergoedingen voor voorbereidende kosten zijn echter wel aan de btw onderworpen wanneer blijkt dat er reeds een overeenkomst werd gesloten met de betrokken kunstenaars of artiesten én wanneer het gaat om kosten die gemaakt werden in uitvoering van deze overeenkomst. Het ontvangen bedrag vormt hierbij een onderdeel van de overeengekomen prijs en kan bijgevolg niet worden aangemerkt als een schadevergoeding.


Wanneer niet duidelijk is in welke mate de uitgekeerde vergoeding betrekking heeft op de compensatie van voorbereidende kosten dan wel op een schadevergoeding voor het schrappen van de activiteit, betwist de administratie niet dat de gehele vergoeding als een schadevergoeding beschouwd kan worden die niet onderworpen is aan de btw. Dit probleem stelt zich bijvoorbeeld wanneer aan elke kunstenaar een vergoeding wordt betaald, ongeacht de voorbereidende kosten die zijn gemaakt.


Belangrijk om op te merken is dat zelfs wanneer de vergoeding is onderworpen aan de btw, deze mogelijk toch nog kan worden vrijgesteld volgens de gewoonlijk geldende btw-vrijstellingen, zoals de vrijstelling voor uitvoerende artiesten.


Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel of via covid19@tiberghien.com.


Bron: Tiberghien

Mots clés