Verdubbeling van de groei van O&O-investeringen door EU-bedrijven in 2022

Volgens het EU-scorebord voor industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling van 2023 heeft de Europese industrie haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 2022 aanzienlijk verhoogd.


De groei van de particuliere O&O-investeringen was sinds 2015 niet meer zo sterk, en is verdubbeld ten opzichte van 2021. In 2022 nam de groei nog met 13,6 % toe. Ter vergelijking: in China is de groei teruggelopen van meer dan 25 % tot iets meer dan 16 %, en voor Amerikaanse ondernemingen is de groei gedaald van 16 % tot 12,6 %.

De totale O&O-investeringen van de grootste 2 500 belangrijkste investeerders die met het scorebord worden gemonitord, zijn opgelopen tot een record van 1 250 miljard euro — 141 miljard euro meer dan in 2021. In totaal zijn Amerikaanse bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 42 % van de O&O-investeringen van de 2 500 grootste O&O-investeerders, terwijl de EU en China nek aan nek gaan voor de tweede plaats (respectievelijk 17,5 % en 17,8 %).


EU loopt voorop in de automobielsector, maar ICT en biotechnologie worden steeds belangrijker

Producenten van informatie- en communicatietechnologie (ICT), ICT-diensten, de gezondheidssector en de automobielindustrie zijn goed voor meer dan driekwart van de O&O-investeringen van bedrijven.

Meer dan een derde van de bedrijven en 43 % van O&O-investeringen vallen onder de sectoren ICT-producenten en ICT-diensten, waaruit het toenemende belang van digitalisering blijkt. Hoewel de sector van ICT-producenten de grootste investeringssector is, is de ICT-dienstensector de afgelopen tien jaar het snelst gegroeid.

Meer dan een vijfde van de wereldwijde O&O-investeringen komt terecht in de gezondheidszorg. De meeste bedrijven die tot de grootste O&O-investeerders ter wereld behoren, zijn actief in deze sector. De investeringen in deze sector zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, vooral door de opkomst van nieuwe biotechbedrijven, met name uit de VS. De O&O-investeringen door farmaceutische bedrijven in de EU zijn net zo snel toegenomen als die van Amerikaanse bedrijven, maar bedragen nog steeds de helft.

De EU blijft wereldwijd voorop lopen wat O&O-investeringen door de automobielsector betreft (42,2 % van het totaal). Daarna volgen Japan en de VS met elk 19,5 % en China met 12,8 %, al is het aantal Chinese automobielbedrijven op het scorebord de laatste tien jaar verdubbeld. Wat technologie betreft, loopt de EU voorop op het gebied van hoogwaardige groene octrooien (68 %) en schone vervoerstechnologieën (29 %), op de voet gevolgd door Japan en de VS (elk 27 %).

Brede sectorale diversificatie in de EU

367 van de 2 500 belangrijkste O&O-investeerders bevinden zich in de EU. Zij zijn verdeeld over 17 landen, waaronder Polen, Slovenië, Hongarije en Malta. De helft van die bedrijven is gevestigd in Duitsland, Frankrijk en Nederland, waar 73 % van de particuliere O&O-investeringen in de EU is geconcentreerd.

In de EU zijn investeerders actief in veel verschillende sectoren, waaruit blijkt dat er sprake is van een grotere diversiteit dan in de VS. De automobielsector doet 32 % van de O&O-investeringen, gevolgd door de sectoren gezondheid (19,7 %), ICT-producenten (14,4 %) en ICT-diensten (8 %). Ook zijn er veel O&O-investeerders in sectoren als ruimtevaart, defensie en energie, en in de financiële, de chemische en de bouwsector.

18 % van de 1 000 belangrijkste O&O-investeerders in de EU zijn kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), waarvan ongeveer twee derde actief is in de gezondheidssector.

Continue O&O-investeringen en duurzaamheid

Uit het scorebord van 2023 blijkt dat bedrijven in tijden van crisis in O&O zijn blijven investeren, waaruit blijkt dat dergelijke investeringen als strategisch worden beschouwd om het concurrentievermogen te behouden.

De crises hebben het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van bedrijven op het scorebord versneld, waarbij Europese bedrijven voorop liepen. EU-bedrijven hebben gedurende de hele analyseperiode een opmerkelijke inzet voor milieuverantwoordelijkheid getoond.

Achtergrond

Het EU-scorebord voor industriële investeringen in O&O wordt sinds 2004 jaarlijks gepubliceerd. Dit is dus de twintigste editie. Het bevat de meest recente economische en financiële informatie op basis van de recentst gepubliceerde gecontroleerde rekeningen van de 2 500 belangrijkste O&O-investeerders ter wereld, die samen tussen de 80 % en 90 % van de wereldwijde particuliere O&O-financiering verstrekken, waaronder de 1 000 belangrijkste in de EU gevestigde investeerders. De bedrijven op het scorebord zijn gevestigd in 42 landen over de hele wereld en hebben meer dan een miljoen dochterondernemingen.

Meer informatie

Scorebord voor industriële investeringen

Nieuws van het JRC

Bron : Europese Commissie, 14 décember 2023

Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Onvoldoende kandidaten voor de job? Eén op zes Limburgse kmo’s wil buitenlandse werkkrachten inschakelen