Wet inzake digitale diensten is van toepassing op alle onlineplatforms in de EU : nieuwe regels inhouden voor gebruikers, bedrijven en platforms ?

Op 17 februari is de wet inzake digitale diensten, het baanbrekende rulebook van de EU dat de onlineomgeving veiliger, eerlijker en transparanter moet maken, van toepassing op alle onlinetussenpersonen in de EU.


Wat zijn de belangrijkste doelstellingen?

Bron : Europese Commissie, " Wat zijn de belangrijkste doelstellingen ? "


Vanaf morgen zijn de regels van de wet inzake digitale diensten van toepassing op alle onlineplatforms waartoe gebruikers in de EU toegang hebben. Gebruikers, lidstaten en platforms kunnen nu de instrumenten in het kader van de wet inzake digitale diensten gebruiken om een veiligere en transparantere onlinewereld tot stand te brengen. Dit is een belangrijke mijlpaal die onze fundamentele waarden en beginselen van de EU weerspiegelt.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Vanaf 17 februari is de wet inzake digitale diensten van toepassing op alle onlineplatforms in de EU. Wij worden ten volle ingezet om de volledige uitvoering van de wet inzake digitale diensten te waarborgen en wij moedigen alle lidstaten aan optimaal gebruik te maken van ons nieuwe rulebook. Doeltreffende handhaving is van cruciaal belang om onze burgers te beschermen tegen illegale inhoud en om hun rechten te beschermen.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt

Nieuwe verantwoordelijkheden voor platforms en mondige gebruikers

Alle onlineplatforms met gebruikers in de EU, met uitzondering van kleine en micro-ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van minder dan 10 miljoen EUR, moeten maatregelen nemen om :

 • Bestrijding van illegale inhoud, goederen en diensten: onlineplatforms moeten gebruikers middelen bieden om illegale inhoud, met inbegrip van goederen en diensten, te signaleren. Onlineplatforms zullen meer moeten samenwerken met „betrouwbare flaggers”, gespecialiseerde entiteiten waarvan de berichten prioriteit moeten krijgen van platforms.
 • Minderjarigen beschermen: met inbegrip van een volledig verbod op minderjarigen met advertenties op basis van profilering of hun persoonsgegevens.
 • Gebruikers mondiger maken met informatie over advertenties die zij zien, zoals de redenen waarom de advertenties aan hen worden getoond en wie voor de reclame heeft betaald.
 • Reclame die gericht is op gebruikers verbieden op basis van gevoelige gegevens, zoals politieke of religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren enz.
 • Verstrek een motivering aan een gebruiker die wordt getroffen door een besluit tot moderatie van inhoud, bv. verwijdering van inhoud, opschorting van een account enz., en upload de motivering naar de transparantiedatabank van de digitaledienstenverordening.
 • Gebruikers toegang bieden tot een klachtenmechanisme om besluiten over inhoudsmoderatie aan te vechten.
 • Ten minste eenmaal per jaar een verslag publiceren over hun procedures voor inhoudsmoderatie.
 • De gebruiker duidelijke voorwaarden bieden en de belangrijkste parameters opnemen op basis waarvan de aanbevelingssystemen voor inhoud werken.
 • Een contactpunt aanwijzen voor autoriteiten en gebruikers.

Naast onlineplatforms is de wet inzake digitale diensten ook van toepassing op hostingdiensten (bv. clouddiensten of domeinnaamsystemen, achtergronddiensten die gebruikers verbinden met gevraagde websiteadressen), alsook op onlinetussenpersonen (bv. aanbieders van internetdiensten of domeinnamen). Hostingdiensten en onlinetussenpersonen zijn onderworpen aan een reeks verplichtingen uit hoofde van de wet inzake digitale diensten.

Sinds eind augustus 2023 is de wet inzake digitale diensten reeds van toepassing op de 19 zeer grote onlineplatforms (VLOP's) en zoekmachines (VLOSE's) die in april 2023 zijn aangewezen (met gemiddeld meer dan 45 miljoen gebruikers per maand). Drie andere platforms die in december 2023 als VLOP's zijn aangewezen, moeten tot eind april voldoen aan de strengste verplichtingen uit hoofde van de digitaledienstenverordening. Zij zullen echter vanaf morgen aan de algemene verplichtingen van de digitaledienstenverordening moeten voldoen.

Coördinatoren voor digitale diensten in de lidstaten

Platforms die niet als zeer LOP's of VLOSE's zijn aangewezen, zullen op het niveau van de lidstaten worden gecontroleerd door een onafhankelijke regelgevende instantie die optreedt als de nationale coördinator voor digitale diensten (DSC). Het is de verantwoordelijkheid van de DSC's om ervoor te zorgen dat deze platforms aan de regels voldoen. DSC's houden toezicht op en handhaven de wet inzake digitale diensten voor de op hun grondgebied gevestigde platforms.

In de praktijk zullen de coördinatoren voor digitale diensten :

 • De eerste aanspreekpoort zijn voor klachten van gebruikers over inbreuken op de digitaledienstenverordening door elk platform, met inbegrip van VLOP's en VLOSE's. In voorkomend geval stuurt de coördinator voor digitale diensten de klacht door naar de coördinator voor digitale diensten van de lidstaat van vestiging van het platform, in voorkomend geval vergezeld van een advies.
 • Certificeren van bestaande buitengerechtelijke beroepsmechanismen voor gebruikers om klachten aan te pakken en besluiten over inhoudsmoderatie aan te vechten.
 • De status van betrouwbare flaggers beoordelen en toekennen aan geschikte aanvragers of onafhankelijke entiteiten die beschikken over deskundigheid op het gebied van het opsporen, identificeren en melden van illegale online-inhoud.
 • Verzoeken vanonderzoekers om toegang tot VLOP- en VLOSE-gegevens voor specifiek onderzoek behandelen. De DSC's onderzoeken de onderzoekers en verzoeken namens hen om toegang tot gegevens.
 • Beschikken over sterke onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden om ervoor te zorgen dat de op hun grondgebied gevestigde aanbieders de wet inzake digitale diensten naleven. Zij zullen inspecties kunnen gelasten na een vermoedelijke inbreuk op de wet inzake digitale diensten, boetes kunnen opleggen aan onlineplatforms die de wet inzake digitale diensten niet naleven, en voorlopige maatregelen kunnen opleggen in geval van ernstige schade aan de publieke ruimte.

De Europese Raad voor digitale diensten

De coördinatoren voor digitale diensten en de Commissie zullen een onafhankelijke adviesgroep vormen, de Europese Raad voor digitale diensten, om ervoor te zorgen dat de wet inzake digitale diensten consequent wordt toegepast en dat gebruikers in de hele EU dezelfde rechten genieten, ongeacht waar de onlineplatforms zijn gevestigd.

De raad zal worden geraadpleegd over de handhaving van de wet inzake digitale diensten en adviseert over kwesties die verband houden met de wet inzake digitale diensten en kan bijdragen tot richtsnoeren en analyses. Het zal ook helpen bij het toezicht op zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines en zal jaarlijks verslagen uitbrengen over de prominente systeemrisico's en beste praktijken om deze te beperken.

De raad van bestuur komt voor het eerst bijeen op 19 februari 2024.

Volgende stappen

In maart 2024 is de Commissie voornemens richtsnoeren voor risicobeperkende maatregelen voor verkiezingsprocessen vast te stellen. In april wordt een openbare raadpleging over de gedelegeerde handeling inzake gegevenstoegang verwacht, die in juli zal worden vastgesteld en in oktober 2024 in werking zal treden. In mei is de Commissie van plan een uitvoeringshandeling inzake modellen voor transparantieverslagen vast te stellen. Meer details over de voorlopige kalender zijn opgenomen in de bijlage.

Voor meer informatie

Wet inzake digitale diensten — beleidspagina

Wet inzake digitale diensten — Q A Memo

Wet inzake digitale diensten — infopagina

Wat de nieuwe regels inhouden voor gebruikers, bedrijven en platforms

Gebruikers

Meer over nieuwe regels voor gebruikers

Bedrijven

Meer over nieuwe regels voor bedrijven

Platforms


Deze pagina is vertaald via machinevertaling. Terug naar de oorspronkelijke taal. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van deze machinevertaling.

Mots clés

Articles recommandés

Preferentiële oorsprong: inwerkingtreding vrijhandelsovereenkomst EU-Nieuw-zeeland

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Preferentiële oorsprong: bijwerking van informatienota Eu-Vietnam