Brusselse ondernemingen : de (eenmalige) premie van 4.000 EUR in de praktijk !

De premie maakt deel uit van een groter maatregelenpakket dat bedoeld is om de economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen
In het kader van het coronavirus, heeft de Brusselse regering op 19 maart laatstleden verscheidene beslissingen genomen om de Brusselse ondernemingen en handelszaken te ondersteunen die te lijden hebben onder de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.
De ondernemingen die moeten sluiten – ten gevolge van de crisismaatregelen die werden beslist door de Federale Regering – worden dus financieel ondersteunen met deze eenmalige premie per vestigingseenheid.
Gelet op het aantal getroffen ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat wordt geschat op ongeveer 24.000 werd ernaar gestreefd om de steunaanvraagprocedure zo eenvoudig en zo soepel mogelijk te maken. U dient uw aanvraag online in te dienen – ten laatste tegen 18 mei 2020 - bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), via het formulier dat BEW binnenkort ter beschikking zal stellen op zijn website.
Meer weten over de praktische voorwaarden ?

Wie kan van de premie genieten ?
 • handelszaken, winkels en inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van de restaurants die maaltijden om mee te nemen aanbieden en de hotels ; Sinds 24 maart zijn ook de kapsalons onderworpen aan een sluitingsverplichting.
 • die minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen (Noteer: de limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet per vestigingseenheid) ;
 • en die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgesomd in debijlage bij het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de NACE btw-codes die op 18 maart 2020 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd (de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan de bijlage wijzigen in functie van de evoluties in de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken). Voorwaarde is dus ook wel dat het gaat om een actieve vestiging, dat wil zeggen een vestiging waar gewoonlijk een activiteit wordt uitgeoefend en waar de onderneming over personeel en materieel beschikt om die uit te oefenen.

Deze ondernemingen kunnen genieten van een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden.

Noteer :
 • U dient over een geregistreerde vestigingseenheid te beschikken om van de premie te kunnen genieten.
 • Het is de vestigingseenheid die telt en niet de maatschappelijke zetel.
Overheidsbedrijven of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor deze premie.


Wie wordt uitgesloten ?
Zijn uitgesloten van de steun of moeten deze in voorkomend geval terugbetalen, de begunstigden die :
 • gesanctioneerd werden voor het overtreden van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, of elke andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen (bijvoorbeeld bedrijven die gesanctioneerd zijn omdat ze hun activiteiten hebben voortgezet toen ze hadden moeten sluiten) ;
 • niet voldoen aan de ordonnantie van 8 mei 2014 inzake toeristische accomodatie.
Hoe een aanvraag indienen ?
U dient uw aanvraag online in te dienen – ten laatste tegen 18 mei 2020 - bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), via het formulier dat BEW binnenkort ter beschikking zal stellen op zijn website. Ondernemingen kunnen hun aanvraag tegen het einde van volgende week indienen.
Wenst u verwittigd te worden wanneer het aanvraagformulier beschikbaar zal zijn? Laat dan uw e-mail adres hier achter.

U dient 2 documenten toe te voegen bij uw aanvraag :
 • uw laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) BTW-aangifte ;
 • een attest van uw bank met betrekking tot de bedrijfsrekening : dat attest vermeldt de naam van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens, het rekeningnummer van het bedrijf. Sommige banken bieden de mogelijkheid om dit attest online aan te vragen. Noteer: u mag geen rekeninguittreksel opsturen in de plaats van het attest want dat is vaak onleesbaar.
U mag slechts 1 aanvraag aangeven voor maximum 5 Brusselse vestigingseenheden (vestigingseenheden ingeschreven in de KBO).
Uw bedrijf kan slechts maximaal 200.000 euro aan "de minimis"-steun ontvangen tijdens het lopende en de twee voorgaande boekjaren, overeenkomstig de Europese richtlijn (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

Wanneer krijgt u antwoord ?
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) betekent de beslissing binnen de drie maanden na de ontvangst van uw steunaanvraag. De minister kan de beslissingstermijn verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.
Indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het moment van de ontvangst van de steunaanvraag.

Bron: site 1819.brussels, Nieuws, FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen - Brussels Hoofdstedelijke Gewest, persbericht, 26 maart 2020, 'Pandemie Coronavirus (Covid-19) – Beslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Toekenning eenmalige premie en volmachten aan de gemeenten'
Natuurlijk kan u ook de dienst 1819 rechtstreeks bellen door het nummer 1819 te draaien. Uitzonderlijk kan u ons in de week bellen van 9u tot 17u.

  Tags

  • 4.000 euros
  • Brusselse ondernemingen
  • Brusselse regering
  • KBO
  • Modaliteiten
  • premie