De loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2023 : pertinente analyse van de CRB ...

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet van 12 juli 2013 werd gepreciseerd dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om de twee jaar, in de even jaren, een analyse van de ontwikkeling van de loonkloof tussen mannen en vrouwen zou publiceren. Artikel 5 van de wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen stipuleert nu dat deze analyse elk jaar moet worden verricht.

Dit jaar geeft het verslag van de CRB over de loonkloof eerst de recentste beschikbare statistieken over de genderongelijkheden op de arbeidsmarkt weer om het fenomeen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België (en in vergelijking met de buurlanden) vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven. In punt 2 geven we de analyse weer die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) in zijn verslag van 2023 heeft uitgevoerd.

In punt 3 van dit verslag wordt even ingegaan op de analysen die de FOD WASO heeft uitgevoerd betreffende de genderneutraliteit van de functieclassificaties in de cao’s. In het vierde deel van het document gaan we ten slotte in op de toekomstige werkzaamheden die voor 2024 worden gepland. In 2024 zullen de werkzaamheden worden gericht op de ontwikkeling van een boordtabel in samenwerking met de regionale sociaal-economische Raden en de Nationale Arbeidsraad. De boordtabel zal het mogelijk maken om uitdagingen zoals het evenwicht tussen werk en privéleven, de "horizontale" verdeling van werkgelegenheid voor vrouwen, het glazen plafond enz. op te volgen. Het doel is ertoe aan te moedigen om de verschillende domeinen waarin volgens de sociale partners verbeteringen nodig zijn op de politieke agenda te plaatsen.

Naar het verslag


CRB 2024-0552 De loonkloof tussen mannen en vrouwen

Mots clés

Articles recommandés

Loontransparantie : wie verdient hoeveel ?

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.