Pillar 2 - Binnenkort opening systeem verplichte notificatie voor MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen

Groepen van multinationale ondernemingen (MNO) en omvangrijke binnenlandse groepen die onderworpen zijn aan de minimumbelasting voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen, ingevoerd door de wet van 19 december 2023(externe link), registreren zich of zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Om de registratie bij de KBO te kunnen uitvoeren, moet de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep zich bij de FOD Financiën aanmelden met een notificatieformulier dat op MyMinfin(externe link) (‘Mijn professionele toepassingen > Pillar 2’) ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier is binnen enkele dagen beschikbaar.

De notificatie door MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen moet gebeuren ten laatste 30 dagen na aanvang van het verslagjaar waarvoor de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep onder het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2023 komt te vallen.

Om zij die hun eerste verslagjaar al gestart zijn of binnenkort starten echter voldoende tijd te geven de gevraagde informatie te verzamelen, wordt er in ieder geval tot minstens 45 dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 15 mei 2024 in het Belgisch Staatsblad tijd gegeven om de notificatie te doen.

Bij een geldige notificatie registreert de FOD Financiën de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep bij de KBO. Het ondernemingsnummer voor de groep wordt dan per e-mail verstuurd naar de entiteit die de groep aangemeld heeft.

Op de pagina van de e-service Pillar 2 vindt u meer informatie over de notificatie voor de inschrijving in de KBO en de contactgegevens voor ondersteuning bij problemen.

In oktober 2021 bereikten de bijna 140 landen van het Inclusive Framework (‘IF’) van de OESO/G20 inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) een historisch akkoord over een gedetailleerd plan voor een internationale fiscale hervorming dat steunt op twee pijlers:

  • Pijler 1 regelt een andere verdeling van belastbare winsten en heffingsrechten tussen landen voor de grootste en meest winstgevende multinationals.
  • Pijler 2 bevat afspraken over een wereldwijd minimumniveau van belastingheffing en bewerkstelligt aldus dat grote multinationals altijd ten minste effectief 15 % aan belasting over hun winst betalen.

Vervolgens keurde het IF inzake BEPS van de OESO/G20 in december 2021 het document Global Anti-Base Erosion Model Rules (‘GloBE’-rules) (Pijler 2) goed, waartoe de lidstaten zich hebben verbonden. Deze modelvoorschriften ter bestrijding van mondiale grondslaguitholling moeten ervoor zorgen dat multinationale ondernemingen (MNO’s) met een jaarlijkse geconsolideerde minimumomzet van 750 miljoen euro ten minste aan een effectief belastingtarief van 15 % over hun winst onderworpen zijn op jurisdictioneel niveau.

Om ervoor te zorgen dat de regels van Pijler 2 binnen de EU op dezelfde wijze in intern recht worden omgezet (creëren van een gelijk speelveld) en om strijdigheid met het Europese recht te voorkomen, heeft de EU de Richtlijn (EU) 2022/2523) van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie uitgevaardigd. Met deze richtlijn werd het toepassingsgebied van Pijler 2 uitgebreid tot omvangrijke binnenlandse groepen.

De richtlijn werd in nationale wetgeving omgezet met de wet van 19 december 2023 houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen (BS 28/12/2023). Hiermee werd een minimumbelasting op Belgisch niveau ingevoerd.

Met de wet van 19 december 2023 zijn aan de minimumbelasting van 15 % onderworpen: de groepen van multinationale ondernemingen (MNO-groepen) en omvangrijke binnenlandse groepen met een jaaromzet van ten minste 750 miljoen euro in ten minste 2 van de vier verslagjaren voorafgaand aan het geteste verslagjaar. De minimumbelasting van 15 % wordt bereikt via 3 verschillende heffingsmaatregelen: de gekwalificeerde binnenlandse bijheffing (QDMTT-bijheffing), de bijheffing voor de gekwalificeerde regel inzake inkomeninclusie (IIR-bijheffing) en de bijheffing voor de gekwalificeerde regel inzake onderbelaste winst (UTPR-bijheffing).

Meer info

Mots clés

Articles recommandés

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen