Preferentiële oorsprong: mededeling betreffende de toepassing van nieuwe preferentiële oorsprongsbewijzen door Ghana

Op 12 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 245(externe link) het bericht dat Ghana in kader van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (hierna “de tijdelijke EPO) met ingang vanaf 20 augustus 2023 een systeem van geregistreerde exporteurs naar Ghanees recht toepast.

Overeenkomstig artikel 17, lid 3, en artikel 21, lid 1, punten b) en c), van Protocol 1 bij de tijdelijke EPO, en onverminderd de vrijstellingen waarin artikel 17, lid 4, en artikel 26 van dat protocol voorzien, komen producten van oorsprong uit Ghana met ingang van 20 augustus 2023 bij invoer in de Europese Unie (EU) pas in aanmerking voor de preferentiële tariefbehandeling van de tijdelijke EPO na indiening van een oorsprongsverklaring die is opgesteld:

  1. door een exporteur die geregistreerd is overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Ghanese recht, of
  2. door eender welke exporteur, voor elke zending bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt.

Op 22 augustus 2023 heeft Ghana de Europese Commissie in kennis gesteld van de methode die is gekozen om de Ghanese exporteurs te registreren met het oog op het opstellen van oorsprongsverklaringen als bedoeld in de artikelen 17 en 21 van protocol nr. 1 bij de tijdelijke EPO tussen de EU en Ghana.

Exporteurs die naar de EU willen exporteren en in aanmerking willen komen voor de preferentiële tariefbehandeling, moeten jaarlijks een registratienummer voor exporteurs aanvragen via de ICUMS-website(externe link). Ter verduidelijking, Ghana past een eigen nationaal systeem van registratienummers toe en niet het REX-systeem van de EU.

Volgens de door Ghana ingediende kennisgeving is de informatie over de exporteur toegankelijk via dezelfde website. Het registratienummer voor exporteurs bestaat uit 17 alfanumerieke tekens. Het bestaat uit het voorvoegsel "GHEU" gevolgd door het Tax Identification Number (TIN) of het National Identification Number (NID) van de exporteur.

Voorbeeld met TIN: GHEU00C1234567890.

Voorbeeld met NID: GHEUGHA1234567890.

Op de hierboven vermelde website staat bij het deel ‘Information’ een link naar certificate of origin / exporter registration waar het ‘exporter registration number’ normaal gezien kan worden opgezocht.

Opgelet!

Ghana heeft de Europese Commissie ook laten weten dat exporteurs een voorgeschreven oorsprongsverklaring moeten aanvragen bij de Ghana Revenue Authority (GRA), via dezelfde website ICUMS. Na aanvraag geeft de GRA een oorsprongsverklaring af die er als volgt uit kan zien:


Deze procedure en dit document zijn evenwel niet in overeenstemming met de bepalingen van Protocol nr. 1, met name artikel 17, lid 2, en artikel 21, lid 4, waarin is bepaald dat de oorsprongsverklaring door de exporteur moet worden opgesteld door op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument de verklaring te typen, stempelen of drukken waarvan de tekst in bijlage IV bij dit protocol is opgenomen.

In dit geval is de oorsprongsverklaring niet opgesteld door de exporteur maar afgegeven door de GRA en is zij niet op een aanvaardbaar document gesteld, zodat zij niet kan worden gebruikt om de preferenties aan te vragen.

Operatoren en declaranten die bovenstaand document ontvangen van hun Ghanese exporteurs mogen ons steeds hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

Deze melding, alsook elke andere vraag over de oorsprongsregels bij de tijdelijke EPO tussen de EU en Ghana mogen worden verstuurd naar: da.lex.douane@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)

De informatienota op onze website zal eerstdaags worden bijgewerkt.


Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Vorig jaar werd 1 op 20 werknemers in België ontslagen

De inflatie stijgt in februari van 1,75% naar 3,20%.