Wenst u een beter idee te krijgen van de kans een fiscale controle krijgen of een vraag om inlichtingen ontvangen ?

Net als de voorbije jaren kondigt de FOD Financien een aantal controleacties aan die gepland of lopende zijn. Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financien uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen. Bedoeling ? Een gelijke behandeling garanderen : de particulieren en de ondernemingen worden dus selecteren op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico.

Particulier

De Fod Financien besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan een fiscale situatie als het :
 • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland
 • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten hebt afgetrokken
 • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebt aangegeven
 • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven
 • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

Onderneming

Een onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:
 • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd
 • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland
 • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt
 • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn.
 • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.


Bron ; Fod Financien, 7 jun 2019, AANKONDIGING VAN CONTROLEACTIES TER VERHOGING VAN DE SPONTANE NALEVING VAN DE FISCALE VERPLICHTINGEN


   Tags

   • Controleacties
   • Fiscale controles