Basisbankdienst voor ondernemingen : weigeringsgronden !

De ministerraad van 17 mei 2024 keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de weigeringsgronden in het kader van de basisbankdienst voor ondernemingen.

Het ontwerp strekt ertoe weigeringsgronden vast te stellen waar de basisbankdienstkamer rekening mee moet houden bij het beoordelen van een verzoek om de basisbankdienst.

De weigeringsgronden liggen in de lijn van de versterking van de strijd tegen fraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook in het kader van het naleven van de financiële sancties.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2022 houdende de basisbankdienst voor ondernemingen

Mots clés

Articles recommandés

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

PB aangifte : welke indieningstermijn voor belastingplichtigen met een juridische constructie ?

Een verdachte belasting te betalen? let op voor phishing!