Bedrijfsleider en managementvennootschap: hoe zal mijn inkomen eruitzien door de verschillende maatregelen?

U oefent uw beroep uit via een managementvennootschap. En dan wordt u geconfronteerd met een gezondheidscrisis… Dankzij uw vennootschap beschikt u echter wel over een economische buffer, waardoor u onder meer uw inkomsten kan waarborgen en een bezoldiging kan blijven ontvangen.
Maar heeft dit gevolgen voor de verschillende steunmaatregelen die werden uitgevaardigd door de coronacrisis? Hieronder vindt u meer informatie.

Opgeschorte bezoldiging of niet?

Wat een eenvoudige beleidsbeslissing van een zaakvoerder kan lijken, blijkt toch een beetje complexer als de beslissingen worden genomen in volle gezondheidscrisis, met zoveel onduidelijke parameters en onwetendheid over de hervatting van de activiteit, de uiteindelijke kost van de stopzetting van de activiteiten of nog de gevolgen van de beslissingen op de aanvraag van steunmaatregelen.

Als bedrijfsleider, en in die mate waarin u geconfronteerd wordt met een stopzetting van uw activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kan u een beroep doen op een overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering van 1.614,10 euro (met gezinslast) of van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) per maand. Dit is het geval als u als zelfstandige uw activiteiten moet onderbreken.

De RSVZ werd overdonderd door deze maatregel en overwoog, ondanks de vraag van minister Ducarme, om deze uitkering enkel toe te kennen bij een opschorting van de bezoldiging. De veelgestelde vragen hierover werden gewijzigd (gedurende een zeer korte periode), alvorens een nieuw standpunt in te nemen ten gevolge van het advies van het kabinet van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s. Dit advies is geruststellend, aangezien de economische resultaten van de managementvennootschappen tot slot de enige representatieve indicatoren zijn van de activiteit, terwijl de toegekende of opgeschorte bezoldiging enkel een weerspiegeling is van de (on)wil van de bedrijfsleider om, naar gelang zijn mogelijkheden, iets te veranderen aan zijn onzekere situatie.


Behoud van bezoldiging én steunmaatregelen

Indien u als bedrijfsleider toch kiest voor het behoud van uw bezoldiging, zijn er twee aandachtspunten om de gevolgen van de crisis op uw liquide middelen te beperken: uitstel van de betaling van sociale bijdragen en van de bedrijfsvoorheffing.

De betaling van de sociale bijdragen kan met 1 jaar worden uitgesteld. Dit betalingsuitstel dient te worden aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds. Uw account kan u hierbij perfect begeleiden. Wees vooral aandachtig voor het feit dat betalingsuitstel met 1 jaar de invorderbaarheid uitstelt, maar ook gevolgen heeft voor de aftrek, van het ene aanslagjaar (2020) naar het volgende (2021). Dit moet zeker worden bekeken met het oog op de gevolgen van de crisis op het globale jaarinkomen.

Het uitstel van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing op uw bezoldiging als bedrijfsleider) is een ‘automatisch’ recht. Dit betekent dat u dit uitstel automatisch, zonder enige handeling, krijgt. Heel wat sociale secretariaten activeren dit automatisch. Indien u uw bedrijfsvoorheffing domicilieert bij dergelijke instelling, is het waarschijnlijk dat deze domiciliëring slechts over 2 maanden plaatsvindt, of dat deze wordt gevolgd door een terugbetaling. Volg uw rekeningafschriften goed op! Indien u deze voorheffing niet wenst uit te stellen, omdat u deze niet nodig heeft, zal u dit moeten aangeven. Opmerkelijk in een wereld waarin maatregelen meestal enkel worden toegepast op aanvraag. Laten we dit dus van de goede kant bekijken!


De managementvennootschap, een goede keuze

In deze bijzondere Covid-19-context blijkt nogmaals dat de keuze voor een managementvennootschap de juiste blijkt. Een keuze die niet alleen berust op het duidelijke argument voor de fiscale optimalisatie, maar vooral op het feit dat dit een uitstekende economische buffer betekent in deze tijden van crisis en de mogelijkheid om uw dagelijkse leven op een normale manier te kunnen voortzetten.

Veel moed met deze nieuwe uitdaging!

   Tags

   • Bedrijfsbeheer
   • Coronavirus
   • Managementvennootschap
   • Overbruggingsrecht
   • bezoldiging bedrijfsleider