Checklist en hyperlinks

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen. Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.

Een maandelijkse afspraak
Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-news DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.

De eerste in de reeks
Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand mei 2019 werd gepubliceerd:
 • eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 • vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.

BS van 28/05/2019
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging van het register van de uiteindelijke begunstigden, bl. 51960.

BS van 27/05/2019
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019, bl. 50597.

BS van 22/05/2019
26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling, bl. 48593.

BS van 21/05/2019
2 MEI 2019. - Wet houdende diverse financiële bepalingen, bl. 48120.

BS van 16/05/2019
6 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 47061.

BS van 15/05/2019
2 MEI 2019. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I.

2 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften, bl. 46586.

BS van 14/05/2019
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 46395.

BS van 13/05/2019
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 45628.

2 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, bl. 45631.

BS van 10/05/2019
17 MAART 2019. - Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bl. 45450.

BS van 08/05/2019
14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - Erratum, bl. 44088

11 FEBRUARI 2019. - Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen. - Erratum, bl. 44089.

7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, bl. 44089.

BS van 07/05/2019
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, bl. 43761.

2 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, bl. 43767.

BS van 06/05/2019
7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen, bl. 43454.

28 APRIL 2019. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

BS van 03/05/2019
7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, bl. 43054.

28 APRIL 2019. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, bl. 43455.


   Tags

   • BTW
   • Belgische staatblad
   • Personenbelasting
   • Uiteindelijke begunstigde
   • Vennootschapbelasting