Grondwettelijk Hof : arresten 1/2024, 2/2024, 3/2024 en 4/2024 vernietigen aspecten van de wetgeving tot omzetting van de DAC 6-richtlijn.

De DAC 6-richtlijn voert een meldingsplicht in voor agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies.

De meldingsplicht rust in de eerste plaats op de intermediairs (dat zijn personen die betrokken zijn bij het opstellen of de implementatie van die constructies) of, in de tweede plaats, op de belastingplichtigen.

Bij de vier arresten van vandaag vernietigt het Hof verschillende aspecten van de federale, Franse Gemeenschaps-, Waalse en Brusselse wetgeving tot omzetting van die richtlijn.

Het Hof vernietigt :

  1. in de Franse Gemeenschaps- en Waalse wetgeving : de bepalingen die een meldingsplicht met terugwerkende kracht opleggen,
  2. in de Franse Gemeenschaps-, Waalse en Brusselse wetgeving : de onmogelijkheid voor een intermediair die aan een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim is gehouden om zich op het beroepsgeheim te beroepen wat betreft de verplichting tot periodieke melding van marktklare constructies
  3. en in de federale, Franse Gemeenschaps-, Waalse en Brusselse wetgeving : de verplichting voor een advocaat-intermediair die het beroepsgeheim inroept, om een andere intermediair die geen cliënt is, te informeren. Ten slotte gaat het Hof nog niet in op andere bezwaren, in afwachting van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Mots clés