Innovatiepremie: een premie voor vernieuwende werknemers

De innovatiepremie beloont mensen die meewerkten aan de innovatie en het concurrentievermogen van het bedrijf waar ze actief zijn. De premie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Een groot voordeel voor de werkgever en dat zien we ook bij de aanvragen. De FOD Economie ontving in 2023 995 aanvragen. In totaal werd in 959 dossiers een akkoord gegeven.

Heb je als werkgever een aantal werknemers die je wil belonen omdat hun ideeën de productiviteit, het welzijn op het werk of de organisatie van uw onderneming hebben verbeterd? Dan gaat dat vaak gepaard met hoge kosten door de sociale bijdragen die je op dat bedrag moet betalen. Voor een premie van 1.000 euro netto moet je als onderneming meer dan 3.000 euro bruto ophoesten. Maar dankzij de innovatiepremie wordt die extra bijdrage herleid tot nul.

1.000 euro netto is dus 1.000 euro bruto!

Voor wie is de premie bedoeld?

Elke onderneming die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kan een innovatiepremie toekennen.

Elke werknemer met een arbeidscontract kan er op aanspraak maken. Dit staat los van het soort arbeidscontract (contract van onbepaalde duur, contract van bepaalde duur, student, voor een duidelijk omschreven functie, enz.).

Welke voorwaarden moet je respecteren?

De innovatie moet ook een echte meerwaarde zijn voor de activiteiten van het bedrijf. Zij kan niet gewoon worden toegekend omdat dit de goedkoopste oplossing is.

Het innovatieve moet gaan over:

  • techniek;
  • economie;
  • productiviteit;
  • milieu;
  • organisatie;
  • welzijn op het werk.

De innovatie kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan over nieuwe of verbeterde producten, diensten, processen of een werkomgeving. Het moet een compleet nieuw idee zijn of een verbetering van iets dat al bestaat. Zij moeten worden bedacht, voorgesteld en uitgewerkt door een of meer werknemers binnen het bedrijf zelf zonder dat er externe partijen werden betrokken. De ideeën of verbeteringen zijn al geïmplementeerd in het bedrijf of zijn in uitvoering.

Zij vervangt niet het loon en mag niet hoger zijn dan het bruto maandloon van de werknemer. Daarnaast mag het totaal van de uitgekeerde premies niet hoger zijn dan 1 % van de totale loonkosten van de onderneming.

Hoe kom je in aanmerking?

De procedure is heel eenvoudig en bestaat uit drie stappen:

  1. De werkgever informeert eerst zijn werknemers over de mogelijkheid om een innovatiepremie te krijgen.
  2. Daarna bezorg je de FOD Economie de nodige informatie over de innovatie via een formulier. De FOD Economie analyseert je aanvraag en brengt je op de hoogte van de beslissing.
  3. Je deelt zelf binnen de maand na het akkoord van de FOD Economie de bedragen en namen van de begunstigden van de premie mee aan de RSZ op innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Er moet interne transparantie zijn. Telkens een werknemer beloond wordt voor zijn of haar project met de premie, dan worden alle werknemers hiervan op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie

> PUBLICATIES

> WETGEVING

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)