May I Have Your Votes Please? De fiscale programma’s van de politieke partijen in een notendop.

De verkiezingen zijn in aantocht en de standpunten van de partijen zijn gekend. Wat de verkiezingsthema’s betreft, blijkt fiscaliteit – na de mislukte fiscale hervorming - toch een belangrijk thema te​ zijn. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien het ook samenhangt met twee andere thema’s waar mensen ook van wakker liggen, met name de koopkracht en de begroting.

We zetten voor u de standpunten van de partijen op een rij, zodat u met een gerust gemoed op 9 juni uw bolletje kan kleuren.

De personenbelasting

Wat de personenbelasting betreft, valt op dat alle partijen inzetten op de verlaging van de belastingdruk op arbeid, en dit door het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. De manier waarop dit moet gebeuren verschilt echter van partij tot partij.

CD&V vertrekt uiteraard van de fiscale hervorming die door Minister van Peteghem werd voorgesteld. De verlaging van de belastingdruk op arbeid wordt hier gerealiseerd door de belastingvrije som op te trekken tot het niveau van het leefloon en door de afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Ook de belastingschijven worden aangepast door de belastingtarieven van 25, 40 en 50 procent te herleiden tot 20, 35 en 45%. Het 50% blijft bestaan, maar zou pas worden toegepast op het inkomen boven 96.640 euro ipv 46.440 euro nu.

CD&V wil een vermogenswinstbelasting invoeren, waarbij de opbrengst en de meerwaarden van vermogen worden belast. Hierbij geldt wel een aparte belastingvrije som van 6.000 euro.

Groen wil eveneens werken via de belastingvrije som en deze verhogen tot aan de armoedegrens. Om de budgettaire kost hiervan te compenseren denkt Groen aan een verschuiving van de lasten van arbeid naar vermogen en vervuiling. Ook pleit Groen voor de hervorming van extra legale voordelen en voor de RSZ bijdragen van zelfstandigen progressiever en socialer te maken, in het belang van de kleine ondernemingen.

Groen wil inkomsten uit arbeid en vermogen samenvoegen en progressief belasten en een “miljonairstaks” invoeren op netto-vermogens boven 2,5 miljoen euro.

N-VA wil de lasten op arbeid verlagen door de afschaffing van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid en door de werkgeversbijdragen op het loon te verlagen naar 20%. Om dit laatste te compenseren zou er dan in de gunstregimes en loonsubsidies worden gesnoeid. Gepensioneerden zouden aangemoedigd worden om bij te gaan verdienen en op deze bijverdiensten slechts een heffing van 20% moeten betalen. N-VA wil minstens 500 euro verschil tussen werken en niet werken.

Wat vermogen betreft, wil N-VA de fiscale vrijstelling voor dividenden uitbreiden naar alle inkomsten uit kapitaal.

Open VLD wil eveneens minstens 500 euro verschil tussen werken en niet werken. Open Vld wil de belastingschijf van 45 procent in de personenbelasting afschaffen. Verder pleit Open Vld voor de uitbreiding van de jobbonus en voor de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs. Zelfstandigen zouden van Open Vld een forfaitaire aftrek van 20% op hun winst krijgen met een maximum van 20.000 euro.

Open Vld wil, wat vermogen betreft, een algemene vrijstelling van 1.800 euro invoeren voor alle roerende inkomsten, ongeacht het financiële product waarin men heeft belegd.

PVDA wil de belastingen op lage en middeninkomens verlagen door alle inkomsten uit arbeid en vermogen samen te voegen en progressiever te belasten. Wat de sociale bijdragen van zelfstandigen betreft, wordt voorgesteld om deze progressief te maken en het maximum bijdrageplafond af te schaffen.

De PVDA wil ook een “miljonairstaks” invoeren van 2 procent op netto-vermogens boven de 5 miljoen euro, en van 3 procent voor netto-vermogens boven 10 miljoen euro.

Vlaams Belang stelt eveneens voor om het belastingvrije minimum verhogen tot het niveau van het leefloon om de belastingdruk op arbeid te verlagen. Ook de schijven in de personenbelasting worden in het voorstel van Vlaams Belang aangepast door het tarief van 40 procent in de personenbelasting verlagen naar 30 procent, en het tarief van 45 naar 40 procent te brengen. Het tarief van 50% zou pas worden toegepast vanaf 61.000 euro.

Vlaams Belang wil net als CD&V een vermogenswinstbelasting invoeren, waarbij alle inkomsten uit vermogen op gelijke wijze worden belast.

Voor U wil de belastingdruk op arbeid verlagen en haalt hiervoor de centen bij de besparingen op het overheidsapparaat.

Vooruit wil net als PVDA alle inkomsten uit arbeid en vermogen samen voegen en die progressief belasten. Tevens wil Vooruit de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid hervormen zodat hogere lonen meer belast zouden worden.

Vooruit de effectentaks hervormen tot een jaarlijkse heffing op financiële vermogens hoger dan 1 miljoen euro, waarbij het tarief wordt verdubbeld naar 0,3 procent.

De vennootschapsbelasting

CD&V wil vennootschapsbelasting voor kmo’s verlagen van 20 naar 15 procent een belastingschijf van 200.000 euro.

Groen wil een verhoging van het tarief van de internationale minimumbelasting voor multinationals naar 25 procent en pleit voor een Europese overwinstbelasting op excessieve winsten.

N-VA wil kleine ondernemingen minder belasten op hun eerste winstschijf.

Open VLD wil economische subsidies aan bedrijven omzetten in een Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting.

PVDA wil net als Groen de minimumbelasting voor multinationals naar 25 procent brengen en wil een digitaks invoeren voor bedrijven zoals Amazon en Meta en belastingen heffen op woekerwinsten van banken, energie- en voedingsbedrijven.

Vlaams Belang wil het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 25 naar 20 procent.

Vooruit pleit net als PVDA voor de invoering van een structurele overwinstbelasting op excessieve winsten en wil net als Groen en PVDA het tarief van de internationale minimumbelasting voor multinationals van 15 naar 25 procent optrekken.

Voor U pleit net als Open Vld voor het vervangen van economische subsidies aan bedrijven door fiscale aftrekposten.

BTW

CD&V wil de maatregelen uit de fiscale hervorming van Vincent Peteghem invoeren en wil de btw op groenten, fruit, medische verzorging, luiers, openbaar vervoer en door de overheid gesubsidieerd of georganiseerd personenvervoer schrappen.. Ook wordt de btw op de aankoop of huur van een mobiele zorgwoning verlaagd.

Groen wil de btw op herstellingen en deelmobiliteit verlagen naar 6 procent en de Btw wordt op openbaar vervoer schrappen.

N-VA vermindert de belangrijkste heffingen op de duurdere producten in de winkelkar.

Open VLD wil de btw-tarieven in de horeca voor niet-alcoholische dranken die ter plaatse worden geconsumeerd naar 12 procent brengen zoals voor maaltijden.

PVDA wil de btw op voeding en basisproducten afschaffen.

Vlaams Belang pleit net als PVDA voor een btw-tarief van 6 procent op basisbehoeften zoals verse voeding, water, gas en elektriciteit en net als Open Vld pleit Vlaams Belang ook voor de verlaging van de BTW op alle niet-alcoholische dranken in de horeca. Wel wil Vlaams Belang BTW op kranten en tijdschriften invoeren.

Vooruit heeft geen specifieke plannen voor btw-verlagingen.

De erfbelasting

CD&V wil de erfbelasting hervormen door de belastingschalen te indexeren. Ze willen ook de langstlevende partner een hogere vrijstelling toekennen in de erfbelasting. Ook de achterpoortjes in de erfbelasting moeten voor CD&V gesloten worden.

Groen wil net als CD&V de ontsnappingsmogelijkheden in de erfbelasting uitsluiten en de hoogste erfenissen zwaarder belasten om de tarieven voor kleinere erfenissen te verlagen.

N-VA wil de erfbelasting volledig afschaffen op termijn en wil starten om de langstlevende partner en de kinderen volledig vrij te stellen van erfbelasting.

Open VLD wil net als N-VA de erfbelasting tussen partners volledig afschaffen en de tariefverschillen tussen verschillende categorieën van erfgenamen wegwerken. Net als CD&V wil Open Vld de belastingschalen ook indexeren.

PVDA wil de belastingen op zeer grote erfenissen verhogen.

Vlaams Belang wil een vrijstelling van erfenisbelastingen invoeren tot 250.000 euro, zowel voor roerende als onroerende goederen.

Vooruit wil eveneens, net als Vlaams Belang, een belastingvrijstelling invoeren van 250.000 euro voor erfenissen.


De registratierechten

CD&V wil de aankoop van een woning goedkoper maken door het hypotheekrecht (1%) af te schaffen.

Groen pleit voor lagere registratierechten voor bescheiden woningen door middel van vrijstellingen, en wil voor duurder vastgoed de registratierechten verhogen.

N-VA wil de registratierechten voor de aankoop van een eerste woning verder verlagen naar 1 procent.

Open VLD wil de registratierechten op de aankoop van de eerste woning afschaffen, net als het hypotheekrecht. Ook het verdeelrecht wil Open Vld afschaffen.

PVDA pleit eveneens voor een verlaging van de registratierechten op de aankoop van een eerste woning.

Vlaams Belang, net als verschillende andere partijen, wil ook de registratierechten voor de aankoop van het eerste huis.

Vooruit wil de registratierechten op de eerste schijf van 250.000 euro bij de aankoop van de enige en eigen woning vrijstellen Het bedrag boven deze vrijstelling wordt progressief belast.

Mots clés