Ondernemersvertrouwen neemt verder toe in oktober

De conjunctuurbarometer komt boven het in maart opgetekende peil uit. Het ondernemingsklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid en, in zeer sterke mate, in de handel. Het stabiliseerde zich nagenoeg in de diensten en in de bouwnijverheid (NBB, Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven – oktober 2020). ! De enquête werd gehouden van 1 tot 22 oktober en weerspiegelt dus slechts gedeeltelijk de striktere maatregelen die de federale overheid op 16 oktober jongstleden heeft genomen in het kader van de strijd tegen de pandemie.


Handel

Na gedurende twee maanden te zijn gedaald, herstelde het ondernemingsklimaat zich aanzienlijk in de handel. De conjunctuurverbetering berust op een belangrijke opwaartse herziening van de vraagvooruitzichten en van de verwachte bestellingen bij de leveranciers. De werkgelegenheidsvooruitzichten verbeterden eveneens, hoewel in mindere mate. In de verwerkende nijverheid ontwikkelden alle componenten van de indicator zich gunstig, maar de opleving was het meest zichtbaar in de beoordelingen van de orderpositie en van het voorraadpeil.

Dienstverlening aan bedrijven

In de dienstverlening aan bedrijven oordeelden de ondernemers gunstiger over hun huidige activiteit. Ze hadden daarentegen een pessimistischer beeld van hun toekomstige activiteit, ondanks betere verwachtingen omtrent de algemene marktvraag. Uiteindelijk bleef de indicator vrijwel onveranderd.

Nijverheid

Het nagenoeg stabiel blijvende peil van het vertrouwen in de bouwnijverheid vloeide voort uit de zwakkere vraagvooruitzichten en uit een neerwaartse bijstelling van de beoordeling van de orderpositie, waarvan het verloop niettemin als gunstiger wordt beschouwd. De ondernemers uitten ook een positiever oordeel over de ontwikkeling van het gebruikte materiaal.
De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft opwaarts gericht.

De resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid wijzen op een stijging van de bezettingsgraad van het geïnstalleerde productievermogen. De seizoengezuiverde bezettingsgraad kwam in oktober op 76,7 % uit, tegen 73,3 % in juli.

Bron: NBB, perscommuniqué, 23 oktober 2020    Tags

    • Ondernemers
    • vertrouwen